• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

راهنمای بازی resident evil 5

mahdi137

کاربر ويژه
بنام خداوند بخشنده ی مھربان
راھنمای قدم به قدم بازی رزیدنت اویل 5
نویسنده ی راھنمایی : محسن دی قان

مرحله ی -1-1
با شروع بازی و پس از تمام شدن دموھا دکمه ی Mرا فشار دھید تا نقشه در بالای صفحه نمایان شود . : - به سمت علامت زرد موجود در نقشه بروید . در بین راه متوجه حرکات عجیب ساکنان این دھکده میشوید .
در خانه را باز کنید و با مردی که انجا ایستاده F باز ھم به راه خود ادامه دھید تا به یک خانه برسید . با دکمه ی
را بزنید تا E صحبت کنید . حالا به سمت کیف نقره ای رنگ بروید و اسلحه ھا و مھمات را بردارید . اینک دکمه ی
را انتخاب کنید . دمویی دیگر می EQUIP صفحه ی موجودی شما ظاھر شود . بر روی اسلحه کلیک کنید و گزینه ی
بینید . به سمت پله ھا بروید و از انھا پایین بروید تا صحنه ای از یک سگ مرده ببینید . باز ھم راه خود را ادامه دھید
را فشار دھید تا صحنه V و به سمت علامت زرد بروید . صدایی جیغی میشنوید به سمت درب خانه بروید و دکمه ی
ای از الوده شدن یک فرد ببینید . فرد به سمت شما حمله میکند و شما باید او را بکشید . سعی کنید بیشتر به
را فشار دھید . کمی به جلو F سرش شلیک کنید .... پس از کشتن او وارد اتاق دیگر شوید و در کنار پنجره دکمه ی
را گرفته و به سرعت به سمت علامت SHIFT بروید تا صحنه ای از حمله افراد دھکده به خودتان را ببینید . دکمه ی
زرد رنگ در نقشه بروید تا شیوا در را بر روی دشمنان ببندد . درب دیگر موجود در این منطقه را باز کنید و از طریق
دریچه وارد فاضلاب شوید . در انطرف فاضلاب از نردبان بالا بروید و وارد در شوید . ھمچنان راه خود را به سمت
علامت زرد ادامه دھید و وارد خانه شوید تا صحنه ای از مردم دھکده ببینید . اینک ھمه ی مردم به سوی شما
حمله ور خواھند شد . شما باید انقدر دوام بیاورید تا یک ھلیکوپتر به کمک شما بیاید . تمام مھمات موجود در خانه را
بردارید و با دشمنان مبارزه کنید تا یک فرد تبر به دست دیوار خانه را خراب کند و به سمت شما بیاید اینک از دیوار
خراب شده به بیرون بروید وارد محوطه شوید در اینجا بشکه ھای قرمز رنگی وجود دارد که میتوانید با کمک انھا مرد
تبر به دست را نابود کنید البته میتوانید با بی توجھی به دشمنان وقت گزارانی کنید تا ھیلیکوپتر به کمک شما بیاید
. پس از دیدن صحنه ای این مرحله تمام می شود .
2 : ھمانطور که گفتیم به خاطر سنگین نشدن راھنمایی به ایتم ھا و وسایلی که در طول بازی قرار - مرحله ی 1
دارد اشاره نکرده ایم . این کار بر عھده ی خود بازی باز است که با کمک ھوش و توانایی ھای خویش از ایتم ھا
حداکثر استفاده را ببرد و شاید شرینی اینطور بازی ھا ھم به ھمینجا باشد . با این حال به شما پیشنھاد میکنم این
محیط را به طور کامل بگردید و وسایل را بردارید . در ضمن در این منطقه یک مسلسل دستی نیز وجود دارد که انرا
حتما پیدا کنید .
پس از پایان جست و جو ھا به سمت در بزرگی که اکنون باز است بروید و علامت زرد را دانبال کنید تا به یک در دیگر
برسید . بدر را باز کنید تا به منطقه ی جدیدی برسید وارد خانه شوید و از انطرف ان خارج شوید تا صحنه ای از یک
را فشار دھید خواھید دید که شیوا راھی برای عبور ندارد و به V نردبان شکسته ببینید . در کنار نردبان دکمه ی
پایین باز میگردد . به سمت چپ بروید و زن زامبی را که در کنار جسدی ایستاده از پای در اورید و باز ھم به سمت
چپ بروید تا نردبانی دیگر ببیند شیوا را به بالا بفرستید تا کلید را برای شما پیدا کنید . مردم دھکده به سمت شما
حمله ور میشوند به سمت علامت زرد در نقشه بروید وارد در شوید تا صحنه ای از یک زن جوان ببینید . به سمت
دربی که با علامت ابی رنگ نشان داده شده بروید و با استفاده از کلید انرا باز کنید . اسلحه ی شاتگان را برداشته
و به سمت علامت زرد بروید . دوباره صحنه ای خواھید دید و اینک باید با ان زن مبارزه کنید . ابتدا با اسلحه ی
دستی یک تیر به سرش بزنید تا تغییر حالت دھد اینک با شات گان به موجودی که از سرش بیرون امده شلیک کنید
تا نابود شود . از در دیگر موجود در این ساختمان خارج شوید و بی توجه به زامبی ھایی که به طرف شما می ایند
خودتان را با سرعت به سمت علامت زرد برسانید و وارد در شوید تا به منطقه ی جدیدی برسید . به محض ورود به
این منطقه متوجه میشوید که موجود پلیدی انتظار شما را میکشد ......!
تا انتھای این مسیر خبری از زامبی ھا نیست پس با خیال راحت از طریق پله ھا به طرف بالا بروید و از نردبان بالا
بروید تا به دری برسید . وارد شوید تا دمویی ببینید . قبل از شما افراد دیگری ھم در این منطقه قرار داشته اند !
سوار اسانسور بشوید و به پایین بروید . راه را ادامه بدھید تا به یک در قفل شده برسید که برای باز کردنش به کلید
نیاز دارید . به سمت علامت زرد بروید تا به یک اتاق عجیب برسید . در این اتاق یک کوره نیز قرار دارد . کلید را از
روی جسد سرباز برداشته و راه را به سمت دری که قفل بود باز گریدی تا صحنه ای از غول این منطقه ببینید . با
به زمین انداخته و F سرعت به سمت اتاقی که کوره دارد باز گردید . کپسول ھای قرمزرنگ را به وسیله ی دکمه ی
صبر کنید تا غول بیاید و انرا بردارد . حالا به داخل کوره رفته . به محض اینکه موجود وارد کوره شد به کپسول شلیک
به کار بیندازید تا درھای کوره F کنید تا بی حرکت شود سپس به سرعت به سمت دستگاه رفته و انرا با دکمه ی
بسته شود و موجود از بین برود . اگر موجود خواست از کوره بیرون بیاید به او شلیک کنید و مانع این کار شوید . پس
از کشتن او از کلید بر روی دری که قفل بود استفاده کنید تا این مرحله نیز تمام شود .
1 : پس از دیدن صحنه و شروع بازی این منطقه رات خوب بگردید و اسلحه ی مسلسل را نیز حتما - مرحله ی 2
بردارید . سپس به سمت در خروجی رفته . وارد منطقه ی جدیدی می شوید که کانتینر ھای زیادی در ان قرار دارد .
به سمت جلو بروید و بمبی که به کانتینر متصل شده را با اسلحه منفجر کنید . در اینجا برای اینکه گیج نشوید بھتر
است از نقشه استفاده کنید . کمی به جلو بروید تا سگ ھای وحشی به شما حمله ور شوند انھا را نابود کنید و
بمب را منفجر کنید . سپس از نردبان بالا بروید به سمت دیگر بپرید. راه را به جلو ادامه دھید تا یک مرد تنومند و چند
سگ و زامبی به شما حمله کنند . انھا را کشته و در کشویی را که علامت زرد نشان میدھد باز کنید . از روی پل
خراب به انطرف بپرید تا صحنه ای ببینید . اینک باید با سرعت به بشکه ھای قرمز کنار کامیون شلیک کنید تا از
مسیر خارج شود وگرنه شما کشته خواھید شد . پس از نابودی کامیون را را از روی پل ادامه دھید و مھاجمین را از
بین ببرید تا به انطرف پل برسید . حالا از راه پله ای که در کنار پل قرار دارد پایین بروید تا باز ھم وارد فاظلاب شوید .
سگ ھای وحشی را نابود کنید و راه خود را ادامه دھید . در را باز کنید تا به اجسادی برسید که از بدنشان
موجوداتی پرنده مانند خارج می شود . انھا را بکشید و قفل در را با تیر بشکنید و از نردبان بالا بروید . در اینجا دو
علامت در نقشه وجود دارد که یکی ابی و دیگر زرد است . شما باید اول به سمت علامت زرد بروید و وارد خانه
را بزنید تا جای کلید ھای مشخص F شوید . در انجا فردی را می بینید که به دار اویخته شده است بر روی او کلید
شود . با اسلحه کلید را ھدف گرفته و شلیک کنید تا به زمین بیفتد . انرا بردارید تا دشمنان به شما حمله کنند . با
سرعت خود را به سمت علامت ابی برسانید و از کلید بر روی در استفاده کنید به سمت کشتی بروید و راه را ادامه
دھید تا ھلیکوپتر به کمک شما بیاید و دشمنان را نابود کند . شما ھم به سمت علامت زرد بروید . در بین راه
دشمنان از یک خانه خارج میشوند و به شما حمله میکنند . انھا را نابود کنید و به سمت خانه بروید و اسلحه ی
اسنایپر را بردارید سپس به راه خود ادامه دھید . صحنه ای از نابودی ھلیکوپتر خواھید دید . شیوا را به کمک نردبان
را V به بالا بفرستید و خودتان نیز به سمت علامت زرد حرکت کنید تا وارد یک خانه ی چند طبقه بشوید . دکمه ی
به V فشار دھید تا شیوا نیز به شما بپیوندد . به سمت بالاترین طبقه حرکت کنید و شیوا را به کمک دکمه ی
ساختمان روبرو بفرستید . اسلحه ی اسنایپر را در اورید و شیوا را پشتیبانی کنید تا دشمنان را نابود کند . صبر کنید
تا شیوا به پایین برود و در را برای شما باز کند اینک به سمت طبقه ی اول بروید و به جایی که شیوا ایستاده بروید .
راه را به سمت پله ھا ادامه دھید تا دمویی از یک مرد اره برقی به دست ببینید . با استفاده از بشکه ھای قرمز
رنگی که در محیط وجود دارد او را نابود کنید و کلید را از روی جسدش برداشته . راه را ادامه دھید و در را باز کنید تا
صحنه ای از حمله ی موتور سواران ببینید . در حین دیدن دمو دکمه ھایی که در صفحه به نمایش در می اید نیز
فشار دھید تا این مرحله تمام شود .
2 : با شروع مرحله ار خانه خارج شوید و به سمت کانتینر ھا حرکت کنید . سگھا به سمت شما حمله - مرحله ی 2
میکنند بھتر است ھمه ی انھا را نابود کنید . در اخر مسیر باید از چوب ھایی که کنار واگن قرار داده شده است بالا
بروید و به واگن بغلی بپرید سپس از بالا به داخل یک گاری بپرید تا حرکت کند . در بین راه به بمب ھا نیز شلیک
را فشار دھید تا وارد محیط بسیار تاریکی شوید که نقشه در این محیط فعال نمی باشد . V کنید سپس دکمه ی
پس طبق گفته ھای ما به اینگونه عمل کنید :
کمی به جلو بروید تا به یک دوراھی برسید . راه سمت چپ را انمتخاب کنید ( در سمت راست میتوانید گیاه قرمز
رنگ را بردارید ) . دشمنان را کشته و در دوراھی بعدی راه سمت چپ را انتخاب کنید . در زمسیر بعدئی ھم ھر
کدام را که خواستید انتخاب کنید ( زیرا ھر دو به یک راه ختم می شود ) کمی بعد به روشنایی میرسید به سمت
ان ھم به صورت متوالی در را برای شیوا باز کنید . دشمنان به سمت شما ھجوم می F اھرم رفته و باز درن کلید
اوردن با انھا مبارزه کنید تا شیوا نیز در را برای شما باز کند . شما وارد محیطی میشوید که دمشنان زیادی در ان قرار
دارد . از نردبان بالا بروید و تیراندازان را نابود کنید . باز ھم بالا تر بروید تا به اخرین طبقه برسید در انجا دو راه وجود
دارد که ھر دو به یک مسیر میرسند . وارد شوید و از اسانسور بالا بروید تا به منطقه ی جدیدی برسید . از پله ھا
بالا بروید تا صحنه ای ببینید . ایتم ھا را برداشته و کمد دیواری را که نزدیک پنجره است باز کنید . در انجا یک اسلحه
را فشار دھید تا کاور گیری کنید . با اسلحه ی اسنایپر F ی اسنایپر قوی قرار دارد . به سمت پنجره بروید و دکمه ی
به دشمنانی که در پایین قرار دارند تیر اندازی کنید . مخصوصا به فردی که پشت یک تیربار نشسته است . پس
کشتن دشمنان از طریق راه پله با طبقه ی پایین بروید و از تیربار گذشته و از نردبان بالا بروید . شیوا را از نردبان
شکسته به بالا بفرستید و خودتان ھم به راھتان ادامه دھید سپس کانتینری که جلوی راھتان را گرفته با کمک شیوا
به پایین بیندازید تا مبارزه ای با غول این مرحله داشته باشید .
برای کشتن او باید جعبه ھایی که در این منطقه قرار دارد بشکنید و مین ھا را بردارید . مین ھا را در زمین کار
گزاشته و منتظر باشید تا غول از روی انھا رد شود و به صورت وارانه بر روی زمین بیفتد . به سرعت اسلحه ی
شاتگان را انتخاب کنید و با تیر به شکمش که تنھا نقطه ضعف وی میباشد شلیک کنید تا نابود شود و این مرحله نیز
به پایان برسد .
3 : شما باید تمامی موتور سواران را با تیربار از بین ببرید و مواظب باشید که ماشینتان صدمه نبیند . - مرحله ی 2
پس از دیدن دمو باید با غول این مرحله نیز مبارزه کنید . برای کشتن وی ابتدا به سرش شلیک کرده تا ویروس از
بدنش خارج شو سپس به انھا شلیک کنید تا او نابود شود . ھر موقع قول پایش را برای له کردن شما بالا اورد به
پایش شلیک کنید تا نابود شود و اکر چیزی برای پرت کردن به شما برداشت به ان نیز شلیک کنید تا نابود شود .
کشتن او بسیار راحت است .....
1 : با شروع این مرحله از قایق پیاده شوید و به سمت جنازه بروید . از روی بدن او تکه لوح را برداشته و - مرحله ی 3
بر روی در قرار F سوار قایق شوید . به سمت علامت ابی رنگ درون نقشه بروید و لوح بدست امده را با دکمه ی
دھید . خواھید دید که به 3 تکه دیگر نیز نیاز دارید . اگر دقت کنید در ھمانجا کنار درب یک ایتم وجود دارد که شبیه
نقشه است . انرا از روی زمین بردارید تا سه علامت ضربدر در نقشه پدیدار شود که محل لوح ھا را نشان می دھد .
دوباره سوار قایق شوید و کمی محیط اطراف را بگردید تا یک قایق شکسته پید کنید . وارد ان شوید و ار پی جی را
بردارید سپس به سمت علامت ھای ضربدر بروید که ما ھمه ی انھا را تو ضیح میدھیم :
به بالا V علامت اول : از قایق پیاده شوید و به سمت اخر مسیر حرکت کنید . در انجا شیو ارا با کمک دکمه ی
بفرستید تا تکه لوح را برای شما بیاورد سپس مردم دھکده به شما حمله میکنند بھتر است از دستشان فرار کنید و
به سمت قایق بروید تا تکه لوح اول را به دست اورید .
علامت دوم : برای به دست اوردن تکه لوح دوم باید به ھمراه شیوا وارد اب شوید و به تمساح ھا جا خالی دھید
سپس از نردبان بالا بروید ، دشمنان را کشته و لوح را از درون صندوق بردارید . سپس ھمین راه را برگشته و وارد
قایق خود شوید . البته مواظب تمساح ھا باشید که با یک ضربه شما می کشند .
علامت سوم : از قایق پیاده شوید و به جلو بروید تا صحنه ای از حمله ی دشمنان ببینید انھا را نابود کنید و لوح را
بردارید و سوار قایق شوید در راه بازگشت خواھید دید که دشمنان در را بر روی شما می بندند ھمه ی انھا را
بکشید تا در باز شود و بتوانید این قسمت را نیز رد کنید .
شما میتوانید ھر کدام از علامت ھا را که خواستید انجام دھید و نیازی نیست که به ترتیب به سمت علامتھا بروید .
پس از ان به سمت علامت ابی بروید و ھمه ی لوح ھا را بر روی در بگزارید تا راه باز شود سپس به جلو بروید و
داخل اب بروید . به منطقه ی جدیدی میرسید . به سمت جایی که جسد یک قرد قرار دارد بروید و اسلحه ی مگنوم
را برداشته و دشمنان را نابود کنید . شما باید از پل عبور کنید اما پل بسته است به راھی که در نار پل قرار دارد
بروید و از نردبان بالا بروید و اھرم را بکشید تا شیوا از پل عبور کند و در را برای شما باز کند سپس به سمت علامت
زرد بروید و سوار اسانسور شوید تا این مرحله نیز به پایان برسد .
2 : به سمت جلو حرکت کرده تا صحنه ای از خورده شدن جسد یک پلیس توسط تمساح ببینید . - مرحله ی 3
دشمنان را کشته و به قسمت وسزی نقشه بروید . پل بسته است و شما باید راه دیگری پیدا کنید . کنار اھرم رفته
را بزنید تا شیوا انجا بیستد سپس از نردبا بالا بروید و به سمت قایقی که بر روی اب قرار دارد بروید و F و دکمه ی
سوار شوید تا شیوا قایق را به حرکت در اورد . در بین راه به تمساح ھا نیز جا خالی دھید . وقتی مسیر تمام شد از
قایق پیاده شوید و در را باز کنید و به اھرم قرمز رنگ ضربه بزنید تا پل درست شود حالا برگشته و از پل عبور کنید و
به راه خود ادامه دھید تا صحنه ای ببینید . باز ھم به جلو بروید و وارد در شوید تا به منطقه ی تاسیسات برسید . به
پایین پریده و دشمنان را نابود کنید . سپس از راه پله بالا بروید و از نردبان نیز بالا بروید . اھرم قرمز رنگ را بچرخانید تا
راھی که با اتش مسدود شده بود باز شود به انجا بروید و از نردبان بالا بروید و دستگیره را بکشید تا یک میله ی
اھنی به سمت شما بیاید . انرا گرفته و به ان سمت بروید تا یک فرد با اره برقی به استقبال شما بیاید . او را کشته
و اھرم قرمز رنگ را بچرخانید تا یکی از اتش ھا خاموش شود سپس از کنار اھرم به پایین پریده و باز ھم از راه پله
بالا بروید و به سمت راست بروید تا یک دستگیره ی دیگر بیابید . انرا کشیده تا میله ی اھنی به سمت شما بیاید و
از انرا گرفته و در ان سمت اھرم قرمز رنگ را کشیده تا باز ھم فردی با اره برقی بیاید . او را کشته و از راه جدیدی
که باز شده به جلو بروید و دشمنان را نابود کنید تا دمویی از ھمکار خود ببینید . اینک باید ھمکار خود را پشتیبانی
کنید تا او اسانسور را برای شما به راه بیندازد . پس ھمه ی دشمنان را که به شما نزدیک می شوند را نابود کنید .
سوار اسانسور شوید و به طبقه ی بالا بروید . دشمنان را نابود کنید و راه صبر کنید تا دوست شما در را برای شما
باز کند و وارد شوید تا دمویی دیگر ببینید . اینک ھمراه با شیوا به سمت علامت زرد حرکت کنید تا به جایی برسید
که قایق ھای زیادی قرار دارد به سمت راست بروید و راه خود را تا رسیدن به قایق بزرگ ادامه دھید تا صحنه ای
ببینید . اینک 2 دقیقه فرصت دارید تا ھمراه با ھمکارتان و شیوا از این منطقه فرار کنید پس به سرعت خود را به
علامت زرد که یک قایق موتوری است برسانید تا این مرحله تمام شود.
3 : شما سوار قایق ھستید و باید دشمنانی که به قایقتان نزدیک می شوند را نابود کنید . کمی جلوتر - مرحله ی 3
راه شما بسته میشود . از قایق خارج شده و دشمنان را کشته و اھرم را بکشید تا راه باز شود . باز ھم به کشتن
دشمنان ادامه دھید تا راه شما بسته شود . به سرعت از قایق پیاده شوید و دو فردی که پشت مسلسل سنگین
نشسته اند را نابود کنید سپس پشت مسلسل نشسته و بقیه ی دشمنان را نیز نابود کنید و اھرم را به کمک شیوا
بکشید تا راه باز شود (( به شما پیشنھاد میکنم این محیط را به طور کامل بگردید زیرا علاوه بر ایتم ھای زیاد یک
اسلحه ی شاتگان قوی نیز در این منطقه وجود دارد )) و سوار قایق شوید . دموییی خواھید دید و اینک وقت مبارزه
فرا رسیده است . شیوا را پشت یکی از مسلسل ھای کشتی نشانده و خودتان نیز پشت یکی دیگر نشسته
سپس به سمت ھیولا شلیک کنید تا نابود شود . کشتن او بسیار ساده است و نیازی به فکر کردن ھم ندارد !!
1 : به جلو بروید تا صحنه ای از حمله ی عنکبوت ھا ببینید . انھا را کشته و از نردبان بالا بروید . وارد در - مرحله ی 4
شده و از منطقه ی مخروبه عبور کنید ، تابوت را ھل داده و طلاھا را بردارید . به سمت چپ رفته تا صحنه ای ببینید .
تمامی بومیان را کشته و بالا بروید . به سمت علامت زرد بروید تا تابوتی ببینید و انرا ھل داده تا به پایین بیفتید .
دشمنان را کشته و جواھرات را برداشته تا در باز شود . مستقیم به جلو رفته و اھرم بزرگ را بچرخانید تا تله ی
اتشین به وجود اید . سریع از ان عبور کنید و از در بگذرید . دکمه ھای مورد نظر را فشار دھید تا از مھلکه فرار کنید
.... پایین پریده و ھر دو با ھم زنجیر را بکشید تا مسیر باز شود . به سمت جلو حرکت کرده و در سمت چپ مجسمه
ای ابی رنگ می بینید . به شیوا بگویید در ھمانجا بیستد و شما ھم به انطرف مجسمه ی ابی رنگ رفته و با ھم
زنجیر ھا را بکشید تا صحنه ای ببینید ( اگر این محیط را بگردید یک اسلحه ی بازوکا پیدا خواھید کرد ) اینک به
سمتی رفته که در صحنه دیدید به سوی مجسمه ی سبز رنگ رفته و ھمانند قبل عمل کننید . باز ھم از مسیر باز
شده راه خود را ادامه دھید و زنجیر ھای مجسمه ی طلایی رنگ را نیز بکشید . حالا به سمت مجسمه ی بنفش
را بزنید تا شیوا در کنار مجسمه بیستد سپس به پایین پرید و خودتان نیز F رنگ بروید . وقتی به ان رسیدید دکمه ی
دستگیره ای که دقیقا در زیر مجسمه ی بالایی قرار دارد بکشید تا صحنه ای دیگر ببینید . جلوی پله ھا به شیوا
پیوسته و کمی جلوتر ، مسیر را دور زده و زنجیر مجسمه ی قرمز را ھمانند قبل بکشید تا صحنه ای ببینید . کمی به
جلو بروید تا یک حشره ی غول پیکر به سمت شما حمله کند . شما نمیتوانید با او بجنگید . سریع از محوطه خارج
شوید و به سمت پله ھا رفته و راه خود را ادامه دھید و دکمه ھای مورد نظر را به سرعت فشار دھید تا دمویی
ببیندی و این مرحله نیز تمام شود .
2 : مستقیم به سمت جلو رفته تا به دیواری برسید که برای گذر از ان به سه لوح احتیاج دارید . به - مرحله ی 4
سمت چپ بروید و مراقب اتشی که به سمت شما می اید باشید . جلو رفته ، پل و سپس پله ھا را پشت سر
گذاشته بومیان وحشی را از بین برده و لوح اول را بردارید . راه را به محل قرار گرفتن لوح ھا برگردید و لوح را
سرجایش قرار دھید . برگشته کمی جلورفته و به سمت چپ بروید و مراقب اشعه باشید . جلوتر مھاجمین را از پای
در اورده و در بالا لوح دوم را برداشته . به عقب بروید و از پله ھای روبروی خود بالا بروید از دو اشعه ای که در اینجا
قرار دارن عبور کنید و شیوا را به سمت دیگر بفرستید و دشمنانی که میخواند به او حمله کنند را نابود کنید تا لوح
سوم را نیز در اختیار داشته باشید . به سوی محل قرار گرفتن لوح ھا برگشته و ھمه ی انھا را کار بگزارید تا مسیر
باز شود . از پله ھا بالا رفته و درب دو دھنه را باز کنید به پایین رفته و وارد در شوید تا به یک معما روبرو شوید که
برای حل ان باید به عکسھا دقت کنید :
در این معما شما تعدادی اھرم می بینید که نور را باید به وسیله ی انھا عبور دھید و یک ستون اصلی که نور را
تغذیه میکند و ھمچنین یک محل برای ایستادن شیوا که در عکس ھا ھمه چیز ذکر شده است .
طبقه ی اول : این طبقه اسان است و شما برای رد کردن ان فقط باید اھرم شماره ی 4 را یک بار به سمت چپ
بچرخانید تا نور به محل مورد ظر برخورد کند .
طبقه ی دوم : ابتدا ستون شکستنی کنار ستون اصلی را با لگد خراب کرده و سپس اھرم شماره دو را یک بار به
راست و اھرم چھار یک بار به راست بچرخانید . به سمت ستون شکستنی دوم بروید و انرا نیز بشکنید تا راه شما
باز شود.
طبقه ی سوم : در این طبقه نیز بارھم پنج را به یک بار به چپ ، اھرم چھار را یکبار به راست ، اھرم سه را یک بار
به راست و اھرم دو را نیز یک بار به راست بچرخانید تا معما حل شود .
توجه : در این طبقه یک مجسمه نیز وجود دارد که اگر نور را به ان بتابانید میتوانید درھا را باز کرده و ایتم ھا را بردارید
در ضمن یک صندوقچه نیز در وسط این محوطه قرار دارد که چیزی در ان نیست و اگر ان را باز کنید عنکبوت ھا به
سمت شما حمله می کنند .
1 : مستقیم حرکت کرده و از گلخانه خارج شوید. وارد در انتھایی شوید تا صحنه ای ببینید . ھر دو - مرحله ی 5
کامپیوتر داخل اتاق را بررسی کنید و از اتاق خارج شوید . راھر غرق در خون است . جلوتر فلکه را چرخانده و وارد در
شوید . مسیر را باز ھم به جلو ادامه دھید و شیشه ھا را بشکنید تا وارد ازمایشگاه شوید . موجودات وحشی را که
نظیر انھا را در رزیدنت اویل 2 دیده بودیم با اسلحه ی شات گان بکشید و فلکه را چرخانده و وارد در شوید . از اتاق
سمت راست مسلسل را برداشته و راه را ادامه دھید . از پله ھا بالا رفته ، اھرم را کشیده و در را به کمک شیوا باز
کنید . جلوتر در را شکسته و به سمت اسانسور بروید تا ان بالا بیاید . باید با تعداد زیادی از موجودات وحشی بجنگید
! وارد شده و جلو بروید دمویی خواھید دید و اینک زمان مبارزه با ھیولا فرا رسیده است .
برای کشتن او ابتدا به بازوھایش شلیک کنید و زمانی که بی حرکت شد با بھترین اسلحه ھا به داخل دھانش
شلیک کنید تا نابود شود . ضمنا مواظب ظربات مرگبارش نیز باشید .
2 : به جلو حرکت کرده و وارد در شوید . سربازان زامبی را از بین برده و ھمچنان ادامه دھید . سربازان - مرحله ی 5
زامبی را از بین ببرید و به جلو بروید . وارد اسانسور شده تا به راھرویی پر از موجودات وحشی برسید . بھتر است با
انھا مبارزه نکنید و از دستشان فرار کنید . سریع خود را به انتھای راھرو رسانده ووارد در شوید . از نردبان سمت
راست بالا بروید و جلو رفته و نردبان ھا را پشت سر بگذارید . سربازان بالای سکو را از بین ببرید و خود را به انجا
رسانده . بالا رفته و بر روی سطح مترحک حمل بار بپرید . خود را به انتھای ان راسانده و از سمت راستش بالا بروید
. در را باز کرده و دشمنان را نابود کنید . بر روی سطح متحرک دیگر پریده و به سرعت مسیر را طی کنید . در انتھا به
سمت چپ رفته و اھرم را بکشید . از پله ھا پایین رفته و اسلحه ھا را از درون کیف برداشته و جلوتر اھرم را بکشید
. متوجه می شوید که کار نمی کند از پله ھا بالا و راه را ادامه دھید تا به یک اسانسور برسید . سوار شده و اھرم
را بکشید . موجودی به سمت شما حمله می کند که باید او را بکشید . از دستش فرار کرده و خود را به پایین
برسانید و اھرم را بکشید و بر روی سطح متحرک رفته و منتظر شوید تا حشره به شما نزدیک شود ، به حشره
شلیک کرده تا به داخل کوره بیفتد . از مسیر سمت چپ حرکت کرده و در اواخر راه به سمت راست رفته و از سوی
دیگر بالا بروید . به جلو رفته و پایین بپرید . به کمک ھم مسیر را باز کرده تا وارد ازمایشگاه شوید تا با یک موجود
عجیب مبارزه ای داشته باشید . برای کشتن او کپسول ھای قرمز رنگ را بر روی زمین بیندازید تا غول انھا را بردارد
سپس به انھا شلیک کنید . پس از کمی کشمکش اسلحه ی اتش افکن را که بر روی دیوار ازمایشگاه برداشته و به
کمک ان موود را بسوزانید . چند بار این کار را تکرا کنید تا او نابود شود .
3 : وارد در باز شوید . جلو رفته و مسیر سیاه رنگ را دنبال کنید . جلوتر وارد در زرد رنگی شده و راه را - مرحله ی 5
ادامه دھید . حشرات را کشته و سربازان زامبی را نابود کنید . وقتی که به اھرم رسیدید ابتدا وارد اتاقک شده و برق
را راه انداخته سپس برگشته و اھرم را بکشید . شیوا به سمتی دیگر می رود . حالا شیوا اھرم را می کشد . اینک
میتوانید به ان سمت بروید .دشمنان را نابود کرده و وارد اتاق فرمان شوید . از سمت دیگر خارج شده و راھرو را نیز
را بزنید تا با کمک شیوا اسانسور را فعال v طی کنید . از پله ھای مارپیچی به پایین بروید و بر روی کامپیوتر دکمه ی
کنید . اینک باید دشمنان را کشته و افرادی که راه اسانسور را می گیرند نابود کنید تا به انتھا برسید . از اسانسور
خارج شده و وارد در شوید . صحنه ای از موجودات وحشی میبینید . شیوا را با کمک اسانسور به بالا بفرستید و به
موجودات شلیک کنید تا به شیوا اسیبی نرسد . سپس اھرم داخل اتاق را فعال کرده تا پل درست شود . ئارد در
شوید تا دمویی از دوست قدیمی خود یعنی البرت وسکر ببینید . اینک وقت مبارزه است . ابتدا به سمت زن
گرفته تا بیھوش شود سپس به F ناشناس که در حقیقت ھمان جیل است بروید و او را از پشت سر با دکمه ی
ضرباتی که البرت وسکر به شما میزند جاخالی دھید و به او ضربه بزنید . ھر موقع جیل بیدار شد دوباره او را بیھوش
کنید و با البرت وسکر نیز به ھمین ترتیب مبارزه کنید تا صحنه ای ببینید و البرت مبارزه را ترک کنید . حالا به سمت
را فشار F با او صحبت کرده تا کمی ارام شود سپس به سمت او رفته و دکمه ی F جیل بروید و با کمک دکمه ی
دھید تا بعد از چندین بار تکرار ماده ای نارنجی رنگ که در گلوی او قرار دارد را خارج کنید . مواضب باشید که به او
ھیچ صدمه ای وارد نکنید . بعد از دیدن صحنه ای این مرحله نیز تمام میشود .
1 : اینک در کشتی ھستید . از نردبان پایین رفته و مھمات را برداشته سپس از پله ھا و نردبان دیگر بالا - مرحله ی 6
بروید . جلوتر سگ ھا به شما حمله می کنند که باید ھمه ی انھا را بکشید . راه را به سمت علامت زرد موجود در
نقشه ادامه دھید و سربازان زامبی را نیز نابود کنید . جلو رفته تا با دستگاھی با چراغ قرمز روبرو شوید که برای باز
شدن به یک کارت نیاز دارد . به سمت چپ بروید و بر روی صندوق ھا رفته و مانع را به کمک شیوا جابجا کنید سپس
پایین بپرید تا دشمنان شیوا را در قفسی گرفتار کنند . ھمه ی دشمنان را بکشید تا کارت را بدست اورید سپس به
چراغ سبز چشمک زن که بالای سر شما قرار دارد شلیک کنید تا در باز شود . از کارت بر روی دستگاه استفاده کنید
و وارد شوید . از نردبان بالا رفته و مھاجمین را نابود و دستگاه را فعال کنید . راه را برگردید و از در خارج شده و شیوا
را دنبال کنید . از صندوق ھا عبور کرده و پایین پریده و با دو مرد چاق مبارزه کنید . پس از کشتن انھا از نردبان بالا
بروید و بر روی یکی از صندوق ھا ایستاده تا شیوا نبر روی ان یکی برود . سپس به چراغ سبز چشمک زن کنار شیوا
شلیک کنید تا صندوق او بالا برود . او ھم به چراغ شما شلیک میکند تا شما ھم بالا بروید . به جلو بروید و شگ ھا
را کشته و وارد در شوید . راه را توسط نردبان و پله ھا پایین بروید و اسلحه را برداشته و وارد در شوید . دمویی
خواھید دید . شما باید خود را به دریچه ای که سربازان زامبی از داخل ان بیرون امدند برسانید . ھمه را از میان
برداشته و به ھمین ترتیب ادامه دھید تا به یک مرد تنومند که تیرباری را با خود حمل می کند برسید . پشت موانع
پناه گرفته و فقط به سر او با اسلحه ھای قوی شلیک کنید تا نابود شود . پس از کشتنش کارت را برداشته و از پله
ھا بالا بروید . از کارت بر روی در استفاده کنیدخواھید دید که در به یک کارت دیگر نیز نیاز دادر پس به سمت راست
خود رفته و به ان طرف بپرید و از داخل گاو صندوق کارت دیگر را نیز برداشته سپس از ھر دو کارت استفاده کنید تا در
باز شود . اینک وارد اسانسور شوید و دشمنان ارپی جی زن را نابود کنید . سپس وارد در شده تا این مرحله نیز تمام
شود .
2 : دموی از خیانت البرت به اکسلا خواھید دید . بله البرت ، اکسلا را نیز به ویروس مبتلا کرده . از - مرحله ی 6
دست ویروس فرار کرده و برای جان سالم به در بردن دکمه ھای مورد نظر را فشار دھید . مستقیم حرکت کرده و
مراقب بخش ھایی که ویروس به ان نفوذ کرده است باشید . در راھرو ھمه ی دشمنان را کشته و کارت را از روی
جسد انھا بر دارید و وارد اتاق کامپیوتر شده و از کارت روی در استفاده کنید . وارد شده و ھمچنان ادامه دھید و از
اتاق بزرگ کنترل نیز بگزرید و از پله ھا بالا بروید . فلکه را چرخانده تا در باز شود . حالا باید با ویروس مبارزه کنید .
ابتدا با اسلحه به نقاط نارجی رنگی که بر روی شاخک ھایش وجود دارد شلیک کنید تا انھا نابود شوند . سپس
نقطه ی نارجی رنگ مرکزی نمایان میشود که برای نابودی ان باید اسلحه ی بازوکای پشت سر خود را برداشته و به
ان شلیک کنید . چند بار اینکار را تکرا کنید تا او برای ھمیشه از بین بروید .
: 3- مرحله ی 6
توجه : سعی کنید قبل از ورود به این مرحله یک ار پی جی داشته باشید .
راه را برگشته و وارد کشتی شوید . پس از دیدن دمو وارد اسانسور شوید . دشمنان را کشته ، به سمت چپ رفته
نمایان شود . به پایین برگشته ، جلو رفته و تمام دشمنان را نابود . tricell و جلوتر اھرم را کشیده . در دو دھنه ی
سپس به سمت یکی از اھرم ھا رفته تا شیوا به طرف اھرم دیگری برود و با ھم اھرم را بکشید . در دودھنه در حال
باز شدن است اما این کار کمی طول می کشد . در این زمان حشرات به سمتتان حمله می کنند بھتر است ھمینجا
انھا را بکشید زیرا جلوتر کارتان سخت تر میشود . پس از باز شدن در دو تیربارچی را از بین برده و دشمنان را نیز
نابود کنید . به سمت تیربار ھا رفته و پشت یکی از انھا نشسته و ھمه ی دشمنان را نابو دکنید . از روی جسد دو
دشمنی که پشت تیربار بودند کارت ھا را بردارید . و در را با کارت باز کنید . اینک زمان مبارزه ی نھایی با البرت وسکر
فرار رسیده است پس خود را اماده کنید :
در ابتدا به سمت نقاطی که با پروژکتور روشن است بروید و اھرم را کشیده تا خاموش شوند سپس محوطه برای
پیدا کردن یک ارپی جی بگردید . وقتی انرا پیدا کردید البرت را ھدف گرفته و به او تیراندازی کنید . او سعی می کند
گلوله را دفع کند ! با تیر به گلوله ی ار پی جی شلیک کنید تا در دستان او منفجر شود . به سرعت به سمتش بروید
را فشار دھید تا داروی مرگبار را به او تزریق کنید ( اگر در بار اول موفق نشدید دوباره با ار پی جی به او F و دکمه ی
شلیک کنید و این کارا تکرا کنید تا او را شکست دھید ) صحنه ای خواھید دید و البرت سعی می کند با ھواپیما فرار
کند . در حین دیدن دمو دکمه ھای مورد نظر را فشار دھید تا ھواپیما سقوط کند .
اینک در محوطه ای ھستید که مواد مذاب پیرامونش را احاصه کرده است . وسکر به موجود مخوفی تبدیل شده
است !!! از دستش فرار کرده . صحنه ای خواھید دید و کریس از شیوا جدا می شود . مستقیم حرکت کرده و در
دوراھی به سمت بالا حرکت کنید . وسکر نیز از راه می رسد . ھر گاه دستش را بالا اورد و خواست به شما ضربه
بزند شما باید به پشتش بروید به نقطه ی نارجی رنگ شلیک کنید . این کار را بارھا تکرا کنید تا صحنه ای ببینید .
وسکر به سراغ شیوا می رود . زمانی که شیوا در حال سقوط است به وسکر تیر اندازی کنید سپس به سرعت به
را بزنید . دکمه ھای مورد نظر را به F سمت پایین رفته کمی به چپ بپیچید و به سمت تخته سنگ بروید و دکمه ی
سرعت بزنید تا سنگ را جابجا کنید و شیوا به شما ملحق شود . دوباره به سمت بالا شتافته و منتظر وسکر بمانید .
ھمانند قبل به نقطه ی اسیب پذیر پشتش ضربه بزنید تا صحنه ای ببینید و نقطه ضعف مرکزی البرت وسکر نمایان
شود . اگر ار پی جی دارید سریع با یک تیر به انجا شلیک کنید تا برای ھمیشه نابود شود . اگر ھم نه باید به او
شلیک کنید و به سرعتبه سمتش رفته و با چاقو کارش را بسازید تا بعد از چند بار نابود شود . اینک صحنه ی پایانی
بازی را مشاھده کنید ......
 
بالا