• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

شناخت ساختاری واژه ی «متافیزیک» و «مابعدالطبیعه»

baroon

متخصص بخش ادبیات


متافیزیک واژه ای
یونانی و پیوندی است از دو واژه «متا» یعنی مابعد و «فیزیک» یعنی طبیعت و متافیزیک یعنی مابعدالطبیعه که با «ماوراءالطبیعه» تفاوت دارد.


این گفتارها به این دلیل مابعدالطبیعه نام گرفت که در سده ی نخست پیش از میلاد، نویسنده ای به نام آندرونیکوس رودسی، آثار ارسطو را گردآوری و تنظیم می‌کرد. او کتابی را که امروزه به مابعدالطبیعه یا متافیزیک نامدار است، بعد از کتاب طبیعت یا فیزیک قرار داد و از این روی اسم آن را متافیزیک گذاشت که در یونانی یعنی آنچه بعد از فیزیک (کتاب فیزیک) می‌آید و البته واژه ی جالبی شد چون به راستی متافیزیک نیز متافیزیک است! (وبه همین ترتیب، مابعدالطبیعه که واژه ای عربی است، یعنی آنچه بعد از طبیعت می‌آید و هر دو واژه به یک معناست.)

از آن پس، این گونه گفتارها مابعدالطبیعه یا متافیزیک و اصطلاحاتش، اصطلاحات مابعدالطبیعی نام گرفت. به طور کلی به تمام پدیده‌هایی که غیر قابل توضیح بوسیله ی قوانین حاکم بر دنیای مادی و فیزیکی باشند، متافیزیک گفته می‌شود... یعنی فراتر از قانون طبیعی.
 
بالا