• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

فطر هديه الهی (آداب و اعمال)

B a R a N

مدير ارشد تالار
آداب نماز عید فطر

قبل از خروج از منزل به نيت انجام دستور خداوند، با يك يا چند دانه خرما افطار نموده ،و دعايي را كه در اين مورد رسيده است بخواند. زيرا در اين دعا نيز امامش درود و سلام خدا بر او و پدران و فرزندانش ذكر شده و بايد در مضمون دعا تأمل كند. زيرا دعا به روشني مي گويد كه رفتن به سوي نماز، رفتن به طرف خداوند است. بنابراين بايد نشانه ديدار با خدا را داشته باشد. اگر بتواند بايد به اندازه بزرگي خدا و شناخت منت او، در اجازه ديدارش بلكه دعوت به اين كرامت، آنگونه كه شايسته است ادب اين مقام را رعايت كند. ولي خيلي بعيد است اين مخلوق ضيعف بتواند آنگونه كه شايسته اين مجلس است تواضع و احترام و شكرگزاري نمايد. بنابراين بايد همراه با اعتراف به ناتواني به اندازه اي كه مي تواند سپاسگزاري و متواضع باشد .

اگر شرمي كه به اضطرار برسد به وجود آمد، اجابت نيز به دنبال آن آمده و گرفتاري برطرف مي گردد . علامت اضطرار نيز اين است كه در هنگام عيد قلب او شكسته، و از ردّ شدن بترسد، اميدوار عفو و فضل او بوده و اميدواري به كرم پروردگارش را بيشتر نمايد، به انتظار رحمت و عنايت خداوند باشد. آنگونه كه بندگان صالح او هستنند، و ترس خود را با ملاحظه اين كه امروز روز جايزه دادن و به دست آوردن فضيلت است از بين ببرد.

و اگر نتوانند، نبايد حضور در اين مجلس براي او سبكتر از حضور در مجلس سلطان زمانش باشد . زيرا از سلطان غفلت نمي كند، به خصوص هنگام سخن گفتن با او. اگر سلطان بداند كه دل رعيتش جاي ديگر است او را از مجلس خود طرد، از حضور او جلوگيري و او را از عطاياي خود محروم مي نمايد. به خصوص كه بداند اين غير، دشمن سلطان است، كه در اين حالت به شدت بر او خشم مي گيرد. و اگر از ياد و احترام به خدا غفلت از پروردگار چيزي جز دوستي دنيا نمي باشد، دنيايي كه دشمن خدا و دوستانش مي باشد .

بپرهيز از اين كه اين مجلس را كوچك شماري. زيرا اهل آن، فرشتگان مقرب، پيامبران و رسولان، شهدا و صديقين و بندگان صالح خدا هستند . شرمسار باش كه حاضرين مجلس در بهترين حالات باشند؛ همگي پاك، مقدس، آراسته، بر سر ايشان تاج كرامت مراقبت خداي جليل بوده، بر بدن هاشان لباسهاي توجه به خدا، بر دلهايشان جامه اشتغال به خدا و بر بدنهاشان لباس باز داشتن از نافرماني خدا، بر دستهايشان انگشتر نگشودن دست به نافرماني خدا و بر پاهايشان كفش منع از رفتن در حرامهاي خدا و سر تو برهنه از لباس نگهداشتن از مخالفت با خدا و بر دستت انگشتر ستم بر بندگان خدا بوده و پايت برهنه از رفتن به سوي طاعت خدا باشد .

آنچه درباره اضطرار به پوشش پروردگار گفتيم، فقط در كسي به وجود مي آيد كه با چشم دل نجاست گناهان را بر اعضاي بدنش و پليدي عيوب دل بر روح و جانش را ببيند. آن هم نه مجازا بلكه واقعا اين مطلب را درك كند و بفهمد كه اين نجاستها و پليديها نجس تر و كثيف تر از چيزهاي كثيف اين عالم و بدبوتر از مردارهاي بو گرفته دنياست .

اگر پرده از جلو ديدگانت برداشته شده و ببيني بدنت آلوده به نجاست هاي گناهان و باطن تو گرفتار انواع بيماريهايي است كه تو را از چشم ديگران مي اندازد چه حالي خواهي داشت؟ آيا با اين شكل و قيافه بر سر سفره پاكان، و بزرگاني كه هيچ عيبي ندارند حاضر خواهي شد! اگر زيبايي باطني آنان را ببيني از همنشيني آنان پرهيز خواهي كرد، چه رسد به اين كه سر سفره آنان بنشيني. و حتي اگر هزار چوب هم به تو بزنند راضي نمي شوي با اين همه پليدي كه در تو هست، خود را به آنان نشان بدهي. برادرم! حال بد خود را بنگر و خود را بنگر و خود را مضطر به اين مطلب بنما تا خداوند بدي هايت را پوشانده و بديهايت را به خوبي تبديل نمايد. آنگاه درِ كرم حضرت اله را بكوب و صدا بزن: ‹‹ اي كريمترين كريمان! اي اجابت كننده دعاي مضطرها! به پستي و ذلتي كه نسبت به خودم روا داشتم رحم كن . تو از من به خودم مهربانتري به خصوص در مثل چنين روزي كه مرا دعوت به ديدار خود نموده اي. من ميهمان تو هستم پس راضي نشو كه آبرويم پيش ميهمانهايت بريزد. كارم را اصلاح كرده و از لباسهايي كه به ميهمانانت مي دهي به من نيز عنايت فرما تا بتوانم زشتي ها و نقايص خود را پوشانده خود را بيارايم و آبرويم را حفظ كنم .

يكي از پوشش هاي زيباي او، همين شكل انسان است .اگر انسان با اضطرار واقعي روي به درگاه پروردگارش آورد محال است او را اجابت نكند. او كسي است كه در قرآن خود فرموده است: (امن يجيب المضطر اذا دعاء و يكشف السوء؛ اي كسي كه هنگامي كه مضطر او را بخواند، او را اجابت نموده و گرفتاريش را برطرف مي نمايد) بنابراين بنده بايد اضطرار را در خود به وجود بياورد. اغلب مردم روحيات بدي در خود به وجود آورده و از صفات خوب غافل هستند. به همين جهت نيز از چيزهايي است كه به طور اتفاقي شنيده و مسموعات آنها خجالت و شرمي در آنها به وجود نمي آورد، چه رسد به اين كه آنچنان خجالت بكشند كه به اضطرار برسند .

و خلاصه اگر شرمي كه به اضطرار برسد به وجود آمد، اجابت نيز به دنبال آن آمده و گرفتاري برطرف مي گردد . علامت اضطرار نيز اين است كه در هنگام عيد قلب او شكسته، و از ردّ شدن بترسد، اميدوار عفو و فضل او بوده و اميدواري به كرم پروردگارش را بيشتر نمايد، به انتظار رحمت و عنايت خداوند باشد. آنگونه كه بندگان صالح او هستنند، و ترس خود را با ملاحظه اين كه امروز روز جايزه دادن و به دست آوردن فضيلت است از بين ببرد. در عين حال با گوشه چشم به عظمت خدا و بزرگي جنايت خود نگريسته و مانند كوتاهي كنندگاني كه به دامن عفو فراوان او پناه آورده اند، رفتار مي كند، و تمام سعي و تلاش او براي استغفار و جلب رحمت و ديدن آثار قبولي است. و به نگهبانان و حاميان خود كه از معصومين عليهم السلام مي باشد، پناهنده شده تا او را شفاعت نمايند. و خداوند را به حق و آبروي آنان قسم مي دهد كه او را با عفو خود اكرام نموده، از فضل مخصوص خود محروم نكند، صورت كريم خود را از او بر نگردانده، به خاطر آنان او را قبول نمايد و آنگونه كه با حزب و دوستان خود رفتار مي كند با او نيز معامله كند . از به وجود آمدن اين حالات معلوم مي گردد كه فيض قدسي شامل حال او شده است كه بايد خدا را به خاطر نجات و رهايي از خطر هلاك ثنا گفته، و از اين به بعد با ياري گرفتن از پروردگار خود را از غفلت و انجام كارهايي كه باعث هلاكت دائمي است دور بدارد .

با گوشه چشم به عظمت خدا و بزرگي جنايت خود نگريسته و مانند كوتاهي كنندگاني كه به دامن عفو فراوان او پناه آورده اند، رفتار مي كند، و تمام سعي و تلاش او براي استغفار و جلب رحمت و ديدن آثار قبولي است. و به نگهبانان و حاميان خود كه از معصومين عليهم السلام مي باشد، پناهنده شده تا او را شفاعت نمايند. و خداوند را به حق و آبروي آنان قسم مي دهد كه او را با عفو خود اكرام نموده، از فضل مخصوص خود محروم نكند، صورت كريم خود را از او بر نگردانده، به خاطر آنان او را قبول نمايد .

آنچه درباره اضطرار به پوشش پروردگار گفتيم، فقط در كسي به وجود مي آيد كه با چشم دل نجاست گناهان را بر اعضاي بدنش و پليدي عيوب دل بر روح و جانش را ببيند. آن هم نه مجازا بلكه واقعا اين مطلب را درك كند و بفهمد كه اين نجاستها و پليديها نجس تر و كثيف تر از چيزهاي كثيف اين عالم و بدبوتر از مردارهاي بو گرفته دنياست .

اگر كسي خود را در پيشگاه سرور رسولان و ائمه طاهرين و فرشتگان مقرب و ساير پيامبران و رسولان فرض نمايد چه حالي خواهد داشت؟ فكر مي كنم اگر انسان يك دهم اين رسوايي را داشت، آرزو مي كرد زمين او را فرو برد تا از اين رسوايي رهايي يابد. مريم راستگو هنگام فرض رسوايي بين مردم، با اين كه نزد خداي عز وجل و فرشتگان پاك بود، گفت: ‹‹كاش قبل از اين مرده و كاملا فراموش شده بودم.›› به هر صورت تمامي ما به پوشش زيباي خدا محتاج بوده و اگر اين پوشش از ما برداشته شود، رسوا خواهيم شد .

يكي از پوشش هاي زيباي او، همين شكل انساني است كه اگر از ما سلب شده و مردم شكل واقعي ما را ببيند رسوا مي شويم. زيرا شكل روح متناسب با اخلاق و صفات است. مثلا كسي كه صفت غضب بر او غالب باشد، روح او به شكل سگ خواهد بود. مگر اين كه خُلق خود را با داوري حلم معالجه نموده، خشم تبديل به شجاعت شده و شكل سگ به شكل انساني شجاع تغيير يابد. و همينطور ساير اخلاق و صفات. به همين جهت گذشتگان هر روز با آينه و غيره سيماي خود را بررسي مي كردند تا مطمئن شوند كه تغيير نكرده و مسخ نشده و پوشش خدا همچنان باقي است. و اين شكلهاي حقيقي گاهي اوقات به بعضي از اوليا نشان داده مي شود و مردم را به اين شكلها مي بينند . از امام سجاد عليه السلام روايت شده است كه پرده را از جلو ديدگان شخصي برداشته و شكل واقعي جاجي ها را به او نشان داد و او در ميان جمعيت فقط دو نفر را به شكل انسان ديد .

بپرهيز از اين كه مجمع نماز عيد فطر را كوچك شماري. زيرا اهل آن، فرشتگان مقرب، پيامبران و رسولان، شهدا و صديقين و بندگان صالح خدا هستند . شرمسار باش كه حاضرين مجلس در بهترين حالات باشند - همگي پاك، مقدس، آراسته، بر سر ايشان تاج كرامت مراقبت خداي جليل بوده، بر بدن هاشان لباسهاي توجه به خدا، بر دلهايشان جامه اشتغال به خدا و بر بدنهاشان لباس باز داشتن از نافرماني خدا، بر دستهايشان انگشتر نگشودن دست به نافرماني خدا و بر پاهايشان كفش منع از رفتن در حرامهاي خدا - و سر تو برهنه از لباس نگهداشتن از مخالفت با خدا و بر دستت انگشتر ستم بر بندگان خدا بوده و پايت برهنه از رفتن به سوي طاعت خدا باشد .

هنگام برپايي نماز عيد به صورت جماعت، مصيبت غيبت او را به ياد آور و به ياد داشته باش كه امامت نماز عيد از حقوق مخصوص امام زمان (عج) و برپايي آن از كارهاي معروف اوست .

‹‹ چون در روز عيد خود را آشكار كند، ديده همگان بر زيبائيش خيره گردد. ارواح آنان به سوي زيبايش سرازير شوند و مردمك چشمانشان از فرط زيبايش هوس گلزار نمايند. عيد من آن روزي است كه با ديدگان شاد كه زيبايش را تحسين مي كند، آن زيبايي را ببينم.››‌

آيا اين مصيبت نيست كه به جاي نماز با امام عصر(عج) با ديگران نماز بگزاريم! اگر به جاي ديگران امام زمان (عج) خطبه هاي نماز عيد را مي خواند چه حالي داشتيم! و اگر او در ميان ما بود روزگار ما چقدر با امروز فرق داشت !

آنگاه به آنچه در روايات درباره او آمده بنگر از قبيل: بركت ها و نورهاي زمان حضور او، گسترش عدل، برچيده شده بساط ظلم و سركشي، عزت اسلام، احترام قرآن، رواج ايمان، كامل شدن عقلها، تزكيه دلها، اصلاح اخلاق و از بين رفتن تفرقه و نفاق .
 

B a R a N

مدير ارشد تالار
رمضان، دعوتی است به بازیافتن «خود گمشده»، ندایی است برای توجه به خدای فراموش شده، ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا و پایان این مهمانیِ خدایی، عید فطر است؛ عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان. فطر، چیدن میوه‏هایی است که از فطرت می‏جوشد. فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است. پیروزی بر خصم درون، جشنی روحانی دارد به نام عید فطر که میثاق بستن با فطرت را از سوی روزه‏داران مجاهده‏گر اعلام می‏دارد. عید فطر، پاداش افطارهای خالصانه و به حاست، مُهر قبولی انفاق‏های با قصد قربت و پایان نامه دوره ایثار و گذشت در مسایل مالی استعید زیبایی‏های معنوی.

امروز روز عید فطر است؛ عیدی که زمین و زمان را غرق شادی و سرور کرده است. ساکنان زمین به شکرانه یک ماه عبادت و نیایش، عید گرفته‏اند و ساکنان آسمان نیز مأمور شده‏اند که جوایز و پاداش‏هایی را از سوی عرش الهی برای ساکنان این کره خاکی بیاورند و به راستی که در این روز بزرگ، زمین، زمان و آسمان در جوش و عید فطر، روزی است که فطرت آدمی به واسطه سی روز اخلاص، شکوفا شده و به معطر کردن فضای زندگی انسان می‏پردازد. به راستی که فطرت، چه عطر دل‏انگیز و روح‏افزایی دارد و زندگی در پرتوی فطرت چه زیباست! عیدفطر، عید زیبایی‏های معنوی است. عید فطر، عید بشارت و عید سعادت است. این عید سعید، بر تمامی فطرت‏های بیدار مبارک باد.

عید پاکیزگی


در پایان ماه مبارک رمضان و پس از یک ماه عبادت و روزه داری، اسلام روز اول ماه شوّال را عید قرار داده است؛ زیرا در این روز، انسان‏ها به فطرت خود بازمی‏گردند و متوجه عظمت خداوند متعال می‏شوند. در این روز، مسلمانان، جسم را به وسیله غسل کردن پاکیزه کرده و با پوشیدن لباس‏های تمییز و خوشبوکردن خود، آن را کامل می‏نمایند. پاکیزگی روح و جانشان نیز به وسیله دعا و مناجات و نماز صورت خواهد گرفت و سرانجام، پاکیزگی اموال و دارایی‏های آنها به وسیله فطریه دادن و کمک کردن به انسان‏های فقیر و نیازمند صورت می‏پذیرد. به راستی عید فطر، عید پاکیزگی و طهارت انسان هاست تا از این رهگذر، به فطرت اصلی و حقیقی خویش بازگردند

حقیقت عید
عارف وارسته، مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه‏الله درباره حقیقت عید و مفهوم عمیق و والای این روز، چنین می‏فرماید: «عید زمانی است که خداوند متعال برای جایزه دادن و بهره‏مند کردن بندگان از نعمت‏ها، آن روز را در میان روزها انتخاب می‏کند تا برای گرفتن خلعت‏ها و عطایا جمع شوند و به همگان اعلام کرده است که به درگاه او روی آورده و با اعتراف به بندگی و آمرزش خواستن از گناهان و عرضه نیازها و آرزوهایشان، برای او تواضع نمایند. خداوند نیز در تمام این موارد، به آنان وعده اجابت و اعطایی بالاتر از آرزوهایشان، بلکه بالاتر از آن‏چه در دل بشری خطور کرده، داده است. دوست دارد در چنین روزی، به او خوش‏گمان بوده و جانب امیدواری به قبول خداوند و آمرزش و عطای او را بر جانب ترس از رد و عذابش ترجیح بدهند».


 

B a R a N

مدير ارشد تالار
با آنکه روزه گرفتن در تمامی ادیان الهی وجود داشت و پیروان آن ادیان، مکلف بودند روزهای خاصی در سال را روزه بگیرند، ولی در پایان ایام روزه داری آنها، عیدی قرار داده نشده بود. این برای اولین بار و در دین مبین اسلام بود که روز پایان روزه گرفتن، روز عید و جشن و بهجت نامیده شد و این افتخار، ویژه مسلمانان است. رسول گرامی اسلام صلی ‏الله ‏علی ه‏و‏آله دراین باره می‏فرماید: «عید فطر، هدیه‏ای است که از سوی خدا به مردان و زنان امتم داده شده و خداوند متعال چنین هدیه‏ای را پیش از من به هیچ کس نداده است». آری، عید سعید فطر برای مسلمانان، هدیه‏ای آسمانی بود که در سال دوم هجرت به آنها عطا گردید. در این سال، پرداخت زکات فطره و برگزاری نماز عید بر مسلمانان واجب شد که پیامبر اکرم صلی‏ الله ‏علیه‏ و‏آله باعنایت خاصی به آن پرداختند و همواره به اصحاب خود توصیه می‏کردند که این روز را عزیز و گرامی بدارند.

عید فطر در کلام مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‏ اللّه‏ خامنه ‏ای، درباره اهمیت والای عید سعید فطر فرمودند: «خدای متعال مراسم باعظمت این ماه را این گونه مقرر فرموده است که به آسانی و سادگی پایان نپذیرد. در پایان این ماه که ماه عبادت است، روزی را قرار داده است که روز عید باشد، روز اجتماع باشد، روز بزرگی باشد. برادران مسلمان به هم تهنیت بگویند. موفقیت‏های ماه رمضان را قدر بدانند. میان خود و خدا محاسبه کنند و آنچه راکه در این ماه شریف، ذخیره آنها شده است، برای خودشان حفظ کنند. آن روز، روز عید فطر است. روز عید فطر هم اگر چه عید است، اما روز عبادت و توسل و تذکر و تقرب به خداست. با نماز شروع می‏شود و با دعا و توسل و ذکر پایان می‏پذیرد. این روز را قدر بدانید. ذخیره تقوا را مغتنم بشماری و عید فطر را بزرگ بدانید.

وحدت و یکپارچگی مسلمانان

عید فطر، روزی است که همه مسلمانان جهان در کنار یکدیگر به نماز می‏ایستند و به عبادت خداوند متعال می‏پردازند و کام خویش را با حلاوت ذکر او شیرین می‏کنند. عیدفطر، نمادی از وحدت مسلمانان است ؛ وحدتی که سبب ذلت و ناامیدی شیطان و نیز خواری استکبار و دشمنان اسلام می‏شود. آنها با دیدن صف‏های به هم پیوسته مسلمانان در نماز عید فطر، می‏فهمند که دیگر جایی برای آنان نخواهد بود و نمی‏توانند اهداف شوم خود را در جوامع اسلامی پیاده کنند

ندای فرشتگان در روز عید

حضرت علی علیه ‏السلام همواره عید سعید فطر را گرامی می‏داشتند و با جملات گهربار خود، مردم را با فلسفه این عید بزرگ آشنا می‏کردند و اهداف آن را شرح می‏دادند. خطبه‏ های ایشان در روز عید فطر، از زیباترین جملات درباره این عید است که همگان با شنیدن آن، به مفاهیم عمیق و والای این روز الهی پی می‏برند. از این رو، آن حضرت در سخنانی چنین می‏فرماید: «ای بندگان خدا، بدانید که نزدیک‏ترین چیزی که برای مردان و زنان روزه‏دار قرار داده شده، این است که در آخرین روز ماه رمضان، فرشته‏ای از طرف خداوند فریاد می‏زند: ای بندگان خدا، بشارت بدهید که خداوند گناهان گذشته شما را آمرزید. پس به فکر آینده و زندگی جدید خودتان باشید که چگونه خواهید زیست. وقتی هلال ماه شوّال نمایان شد، فریاد فرشتگان برخاسته می‏شود که ای مؤمنان، بیایید و جوایزتان را دریافت کنید».

مهم‏ترین مراسم عید فطر

در عید فطر، مسلمانان خدا را شکر می‏نمایند که یکی از بزرگ‏ترین کلاس‏های تربیتی اسلام را در یک ماه دیده، و از درس‏های مختلف آن، به اندازه استعداد و آمادگی خویش استفاده کرده‏اند و آن را با روح و جان خویش آمیخته و بر الواح دل‏های پاک خود ثبت نموده‏اند. عید سعید فطر، به قشر خاصی اختصاص ندارد و تمام طبقات جامعه اسلامی، همه در صف بندگی خداوند به دعا و مناجات با او می‏پردازند و نماز عید فطر را با شکوهی بسیار به جا آورده و دل‏های پاک شده در ماه رمضان را، آماده دریافت پندهای اخلاقی می‏سازند.

روز شکوفایی سعادت


در مکتب پرفیض ماه رمضان، فطرت انسانی جان گرفته و به صحنه زندگی گام می‏گذارد و استعدادهای معنوی آدمی را شکوفا می‏نماید و آن گاه می‏توان فرد را سعید و نیک بخت نامید. مؤمنان واقعی که زمینه خوش‏بختی در نهدشان بوده، در پرتو معارف روح‏بخش رمضان، استعداد واقعی خود را باز می‏شناسند و به سوی هدف نهایی گام برمی‏دارند و به سعادت حقیقی می‏رسند. عید سعید فطر، عید سعادتمندان، و روز شکوفایی استعدادهای معنوی و روحانی است. از مهم‏ترین عواملی که موجب رسیدن به سعادت واقعی و بهره‏وری بیشتر این روز می‏شود، می‏توان به این موارد اشاره کرد: پوشیدن لباس نیکو، استفاده از عطر و بوی خوش، پرداختن زکات فطره، خواندن زیارت امام حسین علیه‏السلام ، خواندن دعای ندبه، دید و بازدید اقوام و نزدیکان، غسل کردن و زیارت اهل قبور.

پرهیز از سرگرمی و بازی در روز عید فطر

در روز عید فطری امام حسن مجتبی علیه ‏السلام عده ‏ای را دیدند که سرگرم بازی‏های بی‏ محتوا بودند و خنده‏های بلند سر می‏دادند. در این هنگام، امام لحظه‏ ای در کنارشان ایستادند و به آنها فرمودند: «امروز روزی است که بندگان خدا باید به وسیله اطاعت از دستورات او، به سوی جلب رضایتش از یکدیگر سبقت بگیرند. در این روز عده ‏ای سبقت گرفته و پیروز می‏شوند و عده‏ ای نیز شکست می‏خورند. تعجب می‏کنم از کسانی که در این روز که نیکوکاران پاداش می‏گیرند و باطل‏ پیشگان زیان می‏بینند، به بازی و خنده می‏پردازند. به خدا سوگند اگر پرده‏ها فرو افتد، نیکوکار می‏اندیشد که چرا بیشتر عمل نیک انجام ندادم و بدکار می‏گوید چرا بد می‏کردم».

دعای امام سجاد علیه ‏السلام در عید فطر

زینت عبادت‏کنندگان، حضرت علی بن الحسین علیه ‏السلام در روز عید فطر، اهتمام زیادی به اعمال این روز داشتند و همواره دست به دعا برمی‏داشتند و به مناجات و راز و نیاز با حضرت حق می‏پرداختند. در بخشی از دعای ایشان در روز عید فطر چنین آمده است: «خداوندا، مابه سویت توبه می‏کنیم در روز عید فطر که آن را برای اهل ایمان روز عید و شادی قرار دادی و برای اهل دین خود، روز اجتماع و همیاری مقرر نمودی. پس از گناهانی که مرتکب شده‏ایم و از کارهای ناپسندی که انجام داده‏ایم به پیشگاه تو، توبه می‏نماییم».

عید سعادتمندان

عید سعید فطر، از شمار اعیاد بزرگ اسلامی است که به دلیل اهمیت و عظمت خاص آن، در روایات اسلامی برای این روز دعاها و اعمال خاصی ذکر شده است. تمامی مسلمانان که یک ماه روزه و تسلط بر غریزه‏ها و خواسته‏ های نفس را به منظور اطاعت از خواست الهی پشت سر گذاشته ‏اند، پایان این برنامه عظیم عبادی را جشن می‏گیرند و طبیعی است که ماهی به عظمت و شکوه رمضان که سراسر فیض و برکات الهی در آن نازل می‏شود، عیدی به بزرگی فطر می‏طلبد. البته باید به این حقیقت توجه داشت که بر اساس فرمایش حضرت علی علیه‏ السلام این روز، برای کسی عید است که روزه‏اش قبول و نماز و عبادتش پذیرفته گردد. و آنان که در استفاده صحیح از برنامه انسان‏ ساز ماه رمضان کوتاهی کردند، در پشیمانی و حسرت به سر می‏برند.

عید فطر در کشورهای اسلامی


در کشورهای اسلامی، عید سعید فطر ارزش و اهمیت فراوانی دارد. مسلمانان از چند روز قبل خود را برای این روز عزیز آماده می‏کنند و در این روز، پس از انجام اعمال مخصوص، لباس‏های نو می‏پوشند، عطر می‏زنند و به دیدن یکدیگر می‏روند. شیرینی و شربت در مجالس و محافل و منازل بین افراد تقسیم می‏کنند و به کودکان عیدی می‏دهند. از آن گذشته، به کمک محرومان و مستمندان می‏شتابند و تا حد امکان، از مشکلات و نیازهای آنها می‏کاهند. نیز به عیادت بیماران و مریضان می‏روند تا آنها را هم در این روز عزیز خوشحال و خرسند نمایند.
 

B a R a N

مدير ارشد تالار
رمضان با همه شكوه و قداست، به پايان مي‌رسد و عاشقان خداوند، با ماه مبارك آسماني، توديع خواهند كرد؛ دل بركندن از نغمه‌هاي قدسي و زمزمه‌هاي عارفانه سحري و چشمه‌هاي جوشان فيض چه دشوار است، اما فطر سعيد، جانبندگان را به نسيم نوازش و پاداش نيايش مي‌نوازد و آرامش اثيري ايمان واميد را در دل‌هاي آنان زنده مي‌كند.

صداي پاي عيد مي آيد و دل مومن بر سر دو راهي آمدن عيد رمضان و رفتن ماه رمضان بلا تكليف است، از آمدن آن يك دل شاد باشد يا از رفتن اين يك محزون؟ عيد فطر پاك ترين و عيدترين عيدهاست چرا كه پاداش يك ماه عبادت و شست و شوي جان در نهر پاك رمضان است.

عيد فطر، عيد پايان يافتن رمضان نيست، عيد بر آمدن انساني نو از خاكسترهاي خويشتن خويش است، چونان ققنوس كه از خاكستر خويش دوباره متولد مي شود. رمضان كوره ايي است كه هستي انسان را مي سوزاند و آدمي نوبا جاني تازه از آن سر بر مي آورد. فطر شادي و دست افشاني بر رفتن رمضان نيست، بر آمدن روز نو، روزي نو و انساني نو است.

بناست كه رمضان با سحرها و افطارهايش، با شبهاي قدر و مناجاتهايش از ما آدمي ديگر بسازد. اگر درعيد فطر درنيابيم كه از نو متولد شده ايم، اگر تازگي را در روح خود احساس نكنيم، عيد فطر عيد ما نيست. از اين روست كه در دعاي قنوت نماز عيد فطر مي خوانيم:


اسئلك بحق هذااليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلي الله عليه و اله ذخراً و مزيداً
"از تو خواهم به حق اين روز كه آن را براي مسلمانان عيد قرار دادي و براي محمد و آل او ذخيره و فزوني ساختي."

 

B a R a N

مدير ارشد تالار

اللهم اسئلك بحق هذااليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا

و لمحمد صلي الله عليه و اله
ذُخْرا وَ شَرَفا وَ مَزِيد


أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدا وَ آلَ مُحَمَّدٍ

وَ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدا وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ


"از تو خواهم به حق اين روز كه آن را براي مسلمانان عيد قرار دادي

و براي محمد و آل او ذخيره و فزوني ساختي."


مرا داخل گردانی در هر خیری که در آن داخل کردی محمد و آل محمد را

و خارج کنی از هر سوء و بدی که خارج کردی از آن محمد و آل محمد

صلوات الله علیه و آله وسلم
 

TAHEREH

متخصص بخش

پست به بخش اعیاد منتقل شد...

 
بالا