• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

قیمت بسته های تخفیفی جدید اینترنت ایرانسل

elnazaghili

New member
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84.jpg
تعرفه بسته های تخفیف اینترنت ایرانسل
ایرانسل از ارائه بسته های افزایشی جدید اینترنت همراه خبر داد. این بستههای افزایشی به مناسبت خجسته زادروز پیامبر گرامی اسلام و فرارسیدن هفته وحدت برای مدت محدودی در اختیار مشترکین قرار گرفته است.


به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با عرضه این بستههای جدید، مشترکین میتوانند با در نظر گرفتن میزان و نوع مصرف خود، مناسبترین بسته را در دورههای روزانه، هفتگی و ماهانه انتخاب نموده و ضمن تجربه اینترنتی با سرعت بالا و کیفیتی جهانی، هزینه اینترنت همراه خود را تا حد چشمگیری کاهش دهند. با استفاده از سرعت و کیفیت فوقالعاده خدمات نسل سوم و همچنین 4Gکه در حال حاضر فقط از سوی ایرانسل عرضه میشود، امکان برخورداری از برنامههای کاربردی و محصولات مبتنی بر اینترنت همراه نیز بیش از پیش افزایش یافته است.

ایرانسل در ۱ دیماه هزینهی اینترنت آزاد خود را کاهش داد و در عوض تعرفهی بستههای اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ را دو برابر کرد. این اقدام ایرانسل با نارضایتی شدید مشترکین این اوپراتور همراه شد. حال ایرانسل بستههای افزایشی جدیدی معرفی کرده است که هزینهی مشترکین را تا حد قابل ملاحظهای کاهش میدهد.
براساس این گزارش، بسته روزانه 300 مگابایتی با ۴٫۰۰۰ تومان، بسته یک روزه شبانه یک گیگابایتی با قیمت هزار تومان، بسته هفتگی 40 مگابایتی با قیمت ۱٫۵۰۰ و 450 مگابایتی با قیمت ۶٫۵۰۰ تومان، بسته یک ماهه 350 مگابایتی با قیمت ۷٫۰۰۰ تومان، یک ماهه شبانه 24گیگابایتی با قیمت ۱۰٫۰۰۰ تومان و بستههای 3 ماهه 3 گیگابایتی با قیمت ۳۰٫۰۰۰ تومان، 6گیگابایتی با قیمت ۵۰٫۰۰۰ تومان، 9 گیگابایتی با قیمت ۶۵٫۰۰۰ تومان، 12 گیگابایتی با قیمت ۷۵٫۰۰۰ تومان، 15 گیگابایتی با قیمت ۹۰٫۰۰۰ تومان، 18گیگابایتی با قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان، 30 گیگابایتی با قیمت ۱۲۰٫۰۰۰ تومان و 50 گیگابایتی با قیمت ۱۵۰٫۰۰۰ تومان به مناسبت هفته وحدت به فهرست بستههای تخفیفی اینترنت همراه ایرانسل اضافه شدند.
image001.jpg
این بستههای جدید علاوه بر بستههای قبلی در اختیار مشترکین قرار گرفته و امکان برخورداری از بسته های پیشین کماکان وجود دارد و بدین ترتیب تنوع بستههای اینترنت همراه افزایش داده شده است.
بنابر اعلام، مشترکین ایرانسل همچون همیشه میتوانند با شماره گیری کددستوری #5*555* از کلیه بستههای افزایشی اینترنت همراه مطلع شده و نسبت به انتخاب و فعالسازی بسته مورد نظر خود اقدام کنند.
از سوی دیگر و به مناسبت خجسته زادروز پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت، تمامی مشترکینی که در روزهای ۱۴ و ۲۱ دی ماه 93 نسبت به خرید سیم کارت اعتباری ایرانسل اقدام کنند، از 100 مگابایت اینترنت همراه رایگان سه روزه بهرهمند خواهند شد.
 

vanosovgq

New member

мега войти

<a href="https://megasbmarketdarknet.com/">
mega555kf7lsmb54yd6etzginolhxxi4ytdoma2rf77ngq55fhfcnyid ссылка</a>
 

Charlessaw

New member
Любой из нас стремиться быть там, где ему лучше. Это аксиоматическое выражение давно вошло в обиход функционирования человеческого общества. Самое главное что беспокоит каждого человека, это его благосостояние в материальном плане. Откуда же могут появиться достаток, финансовая независимость и прочие притягательные атрибуты обеспеченной жизни? Основной метод, который дает возможность войти в число людей, имеющих все перечисленное – заработать достаточное количество денег для приобретения всех этих желанных материальных благ.
Стремление заработать много денег, естесственно для каждого, и мало того, это очень стимулирует к развитию. Все население нашей планеты ежедневно участвует в денежном обороте посредством того, что у каждого существует свой доход различного размера. Неоспоримым является и тот факт, что денег всегда не хватает. Есть вариант того, что не все согласятся с этим утверждением, но большинство это точно.
Всегда, когда индивидуум поднимается по социальной лестнице и зарабатывает, соответственно, больше денег, его запросы возрастают, и на горизонте возникает новый ориентир в финансовом плане. Современный мир характерен тем, что все люди имеют разный доход, но каждый из них стремится его повысить.
На самом деле сейчас очень много способов как заработать денег легально. Один из таких способов это торговля на Форексе. Торговля на форекс доступна практически любому, и работая там не обязательно находиться где то в офисе. Данная торговля подходит людям, имеющим, в первую очередь, незаурядный ум, некоторую долю авантюризма, обладающим незавидной скоростью мыслительного процесса и быстротой реакции на постоянно меняющиеся условия обстановки.
Мировой рынок валюты – вот что собой представляет Форекс. Товаром на этом рынке, естественно, выступает валюта различных стран, которая беспрерывно продается и покупается. Участие в этом процессе могут принимать как финансовые учреждения (например, банки), так и самостоятельные трейдеры. Конечно работать и зарабатывать деньги на бирже хотят многие. Но не все так просто, для успешной торговли, да и торговли вообще, нужно обладать неким опытом и знаниями. А ведь достаточно большой процент тех, кто торгует на Форексе, составляют трейдеры, которые когда-то также были новичками и имели минимум необходимых знаний. Поэтому стать успешным трейдером однозначно может стать каждый желающий, лишь бы он хотел получить желанный результат и не жалел для его достижения сил и времени. На сегодня в сети существует множество сайтов, которые предлагают обучение правилам Форекс-торговли freshforex org отзывы
Всем тем, кто хочет научиться зарабатывать реальные деньги, обязательно необходимо обратить свое внимание на специализированный сайт, на котором можно почерпнуть множество информации, касающейся торговли на Форексе. Только на этом портале новички в сфере торговлю могут найти всю интересующую их информацию, она самая свежая и актуальная. Все материалы и блоги сайта отличаются простотой и доходчивостью, которая является немаловажным фактором в обучении всех, кто делает первые шаги на Форексе.
 

elisbishrd

New member

blacksprut официальное зеркало


<a href="https://blacksput-onion.com/">
blacksprut в обход</a>
 

elisbishrd

New member

https blacksprut com


<a href="https://blacksput-onion.com/">
blacksprut</a>
 
If you're in the market for a new home, you may be considering renting a house. While many people turn to rental agencies to find their next place to live, there are also plenty of house rentals available that are managed by the owner. Renting a house from an owner can have its advantages, including more flexibility in terms of lease agreements and potentially lower costs.

One of the biggest benefits of renting a house from an owner is the ability to negotiate lease terms. Unlike rental agencies that often have strict lease agreements, homeowners may be more willing to work with you to create a lease that fits your needs. For example, you may be able to negotiate a shorter lease term or include specific clauses that aren't typically included in standard rental agreements.

Another advantage of renting a house from an owner is the potential for lower costs. Rental agencies often charge fees for their services, which can add up quickly. When renting directly from an owner, you may be able to avoid some of these fees and negotiate a lower rent price.

However, it's important to note that renting from an owner also has its downsides. For one, you may not have access to the same level of support and resources that a rental agency can provide. If something breaks in the house, you'll need to contact the owner directly to get it fixed, which can be a hassle.

Additionally, renting from an owner can sometimes be riskier than renting from a rental agency. Owners may not have the same level of experience or knowledge when it comes to managing a rental property, which can lead to issues down the line. It's important to do your due diligence before renting from an owner, including researching their background and checking references.

Overall, renting a house from an owner can be a great option for those looking for more flexibility and potentially lower costs. However, it's important to do your research and carefully consider the pros and cons before making a final decision. With the right approach, renting a house from an owner can be a great way to find your next home.


Los Angeles Real Estate School


<a href="https://houses-for-rent.space/la-real-estate-sales-surge/">LA Real Estate Sales Surge</a>


 
If you're in the market for a new home, you may be considering renting a house. While many people turn to rental agencies to find their next place to live, there are also plenty of house rentals available that are managed by the owner. Renting a house from an owner can have its advantages, including more flexibility in terms of lease agreements and potentially lower costs.

One of the biggest benefits of renting a house from an owner is the ability to negotiate lease terms. Unlike rental agencies that often have strict lease agreements, homeowners may be more willing to work with you to create a lease that fits your needs. For example, you may be able to negotiate a shorter lease term or include specific clauses that aren't typically included in standard rental agreements.

Another advantage of renting a house from an owner is the potential for lower costs. Rental agencies often charge fees for their services, which can add up quickly. When renting directly from an owner, you may be able to avoid some of these fees and negotiate a lower rent price.

However, it's important to note that renting from an owner also has its downsides. For one, you may not have access to the same level of support and resources that a rental agency can provide. If something breaks in the house, you'll need to contact the owner directly to get it fixed, which can be a hassle.

Additionally, renting from an owner can sometimes be riskier than renting from a rental agency. Owners may not have the same level of experience or knowledge when it comes to managing a rental property, which can lead to issues down the line. It's important to do your due diligence before renting from an owner, including researching their background and checking references.

Overall, renting a house from an owner can be a great option for those looking for more flexibility and potentially lower costs. However, it's important to do your research and carefully consider the pros and cons before making a final decision. With the right approach, renting a house from an owner can be a great way to find your next home.


Los angeles real estate broker salary


<a href="https://houses-for-rent.space/mastering-la-real-estate-online-schooling/">Mastering LA Real Estate: Online Schooling</a>


 
بالا