• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

كد لود صفحه

gorg nama

متخصص بخش
برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد<script>var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers); function ap_getObj(name) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(name).style; } else if (document.all) { return document.all[name].style; } else if (document.layers) { return document.layers[name]; } } function ap_showWaitMessage(div,flag) { if (!DHTML) return; var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;if(! document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true; }</script> <div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP: 90;RIGHT:400;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:211; background-color:#b3c3e4" padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px> <p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5"> <font color="#0000FF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">صفحه در حال بارگذاري است! لطفا کمي صبر کنيد...</font></p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> <img alt="Please wait ..." src="http://www.bahar22.com/ftp/other/05/2it2ae1.gif" width="150" height="13" border="0"><br> <span style="visibility:''"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com" style="text-decoration: none">Loading by : bahar22</a></span></font></p> </div> <SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 1)</SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد

<SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 0) </SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

.....................................................

برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد<script>var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers); function ap_getObj(name) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(name).style; } else if (document.all) { return document.all[name].style; } else if (document.layers) { return document.layers[name]; } } function ap_showWaitMessage(div,flag) { if (!DHTML) return; var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;if(! document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true; }</script> <div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP: 90;RIGHT:400;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:211; background-color:#b3c3e4" padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px> <p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5"> <font color="#0000FF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">صفحه در حال بارگذاري است! لطفا کمي صبر کنيد...</font></p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> <img alt="Please wait ..." src="http://www.bahar22.com/ftp/other/05/3ye4jk1.gif" width="150" height="13" border="0"><br> <span style="visibility:''"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com" style="text-decoration: none">Loading by : bahar22</a></span></font></p> </div> <SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 1)</SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد

<SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 0) </SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

.....................................................

برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد<script>var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers); function ap_getObj(name) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(name).style; } else if (document.all) { return document.all[name].style; } else if (document.layers) { return document.layers[name]; } } function ap_showWaitMessage(div,flag) { if (!DHTML) return; var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;if(! document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true; }</script> <div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP: 90;RIGHT:400;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:211; background-color:#b3c3e4" padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px> <p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5"> <font color="#0000FF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">صفحه در حال بارگذاري است! لطفا کمي صبر کنيد...</font></p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> <img alt="Please wait ..." src="http://www.bahar22.com/ftp/other/05/3ye4jk1.gif" width="150" height="13" border="0"><br> <span style="visibility:''"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com" style="text-decoration: none">Loading by : bahar22</a></span></font></p> </div> <SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 1)</SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد

<SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 0) </SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

.....................................................

برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد<script>var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers); function ap_getObj(name) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(name).style; } else if (document.all) { return document.all[name].style; } else if (document.layers) { return document.layers[name]; } } function ap_showWaitMessage(div,flag) { if (!DHTML) return; var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;if(! document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true; }</script> <div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP: 90;RIGHT:400;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:211; background-color:#b3c3e4" padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px> <p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5"> <font color="#0000FF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">صفحه در حال بارگذاري است! لطفا کمي صبر کنيد...</font></p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> <img alt="Please wait ..." src="http://www.bahar22.com/ftp/other/05/3yoz1hj.gif" width="150" height="13" border="0"><br> <span style="visibility:''"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com" style="text-decoration: none">Loading by : bahar22</a></span></font></p> </div> <SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 1)</SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد

<SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 0) </SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

.....................................................

برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد<script>var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers); function ap_getObj(name) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(name).style; } else if (document.all) { return document.all[name].style; } else if (document.layers) { return document.layers[name]; } } function ap_showWaitMessage(div,flag) { if (!DHTML) return; var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;if(! document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true; }</script> <div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP: 90;RIGHT:400;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:211; background-color:#b3c3e4" padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px> <p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5"> <font color="#0000FF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">صفحه در حال بارگذاري است! لطفا کمي صبر کنيد...</font></p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> <img alt="Please wait ..." src="http://www.bahar22.com/ftp/other/05/4870m6r.gif" width="150" height="13" border="0"><br> <span style="visibility:''"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com" style="text-decoration: none">Loading by : bahar22</a></span></font></p> </div> <SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 1)</SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد

<SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 0) </SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

.....................................................

برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد<script>var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers); function ap_getObj(name) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(name).style; } else if (document.all) { return document.all[name].style; } else if (document.layers) { return document.layers[name]; } } function ap_showWaitMessage(div,flag) { if (!DHTML) return; var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;if(! document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true; }</script> <div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP: 90;RIGHT:400;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:211; background-color:#b3c3e4" padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px> <p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5"> <font color="#0000FF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">صفحه در حال بارگذاري است! لطفا کمي صبر کنيد...</font></p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> <img alt="Please wait ..." src="http://www.bahar22.com/ftp/other/05/2hdtsub.gif" width="150" height="13" border="0"><br> <span style="visibility:''"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com" style="text-decoration: none">Loading by : bahar22</a></span></font></p> </div> <SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 1)</SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد

<SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv', 0) </SCRIPT> <A href="http://bahar22.com/" target=_blank>خدمات وبلاگ نويسان جوان</A>

.....................................................
 
بالا