• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ماری آنتوانت

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
زایش و همسری
وی در سال ۱۷۵۵ در شهروین در کشوراتریش زاده شد. ماری آنتوانت، دخترفرانسیس یکم بود و در سال ۱۷۷۰ به همسری شاهزاده لویی درآمد. چهار سال پس از ان لویی به پادشاهی فرانسه رسید و ماری آنتوانت شهبانوی فرانسه شد.


زندگی و ویژگیها

آنتوانت یک بانوی اشرافزاده، ولخرج و خوشگذران بود که از روند جامعه آگاهی چندانی نداشت. گفته شده که زمانی که صدای انقلاب فرانسه بلند شده بود وی از کسی پرسید: که مردم چه میخواهند؟ آن شخص پاسخ داد: گرسنهاند و نان میخواهند. و شهبانو گفته بود: اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمیخورند!

در کل مردم فرانسه از او بیزار بودند و این بیزاری را در روزنامههای بومی آن زمان به نمایش میگذاشتند.

انقلاب و مرگ
در کوران انقلاب ماری آنتوانت از برادرشلئوپولد دوم پادشاه اتریش درخواست یاری کرد. با اعلام جنگ اتریش به فرانسه در حال انقلاب، مردم خشمگین در ۱۰ آگوست ۱۷۹۲ به پادشاهیلویی شانزدهم بر فرانسه پایان دادند. خانواده پادشاهی به زندان افتادند و کوشش شاه و شهبانو برای گریز نافرجام ماند و سرانجام در ۱۶ اکتبر ۱۷۹۳ در حدود نه ماه بعد از اعدام همسرش به دست گیوتین سپرده شد
 
بالا