• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مطلبی در خصوص فروتنی و تواضع (in English)

وضعیت
موضوع بسته شده است.

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی
Buffet.jpg

مطلبي درخصوص فروتني و تواضع
There was a one hour interview on CNBC with Warren Buffet, the second richest man who has donated $31 billion to charity

مصاحبه اي بود در شبكه سي ان بي سي با آقاي وارنر بافيت، دومين مرد ثروتمند دنيا كه مبلغ 31 بيليون دلار به موسسه خيريه بخشيده بود.


Here are some very interesting aspects of his life
:

در اينجا برخي از جلوه هاي جالب زندگي وي بيان شده:1. He bought his first share of stock at age 11 and he now regrets that he started too late!

1- او اولين سهامش را در 11 سالگي خريد و هم اكنون از اينكه دير شروع كرده ابراز پشيماني مي نمايد!2. He bought a small farm at age 14 with savings from delivering newspapers.


2- او از درآمد مربوط به شغل توزيع روزنامه ها، يك مزرعه كوچك در سن 14 سالگي خريد.3. He still lives in the same, small 3-bedroom house in midtown Omaha , that he bought after he got married 50 years ago. He says that he has everything he needs in that house. His house does not have a wall or a fence.


3- او هنوز در همان خانه كوچك 3 اتاق خوابه واقع در مركز شهر اوماها زندگي مي كند كه 50 سال قبل پس از ازدواج آنرا خريد. او مي گويد هر آنچه كه نيازمند آن مي باشد، درآن خانه وجود دارد. خانه اش فاقد هرگونه ديوار يا حصاري مي باشد.4. He drives his own car everywhere and does not have a driver or security people around him.


4- او همواره خودش اتومبيل شخصي خود را مي راند و هيچ راننده يا محافظ شخصي ندارد.5. He never travels by private jet, although he owns the world's largest private jet company.


5- او هرگز بوسيله جت شخصي سفر نمي كند هرچند كه مالك بزرگترين شركت جت شخصي دنيا مي باشد.6. His company, Berkshire Hathaway, owns 63 companies.He writes only one letter each year to the CEOs of these ompanies, giving them goals for the year. He never holds meetings or calls them on a regular basis. He has given his CEO's only two rules.


6- شركت وي به نام بركشاير هات وي، مشتمل بر 63 شركت مي باشد. او هرساله تنها يك نامه به مديران اجرائي اين شركتها مي نويسد و اهداف آن سال را به ايشان ابلاغ مي نمايد. او هرگز جلسات يا مكالمات تلفني را بر مبناي يك شيوه قاعده مند برگزار نمي نمايد. او به مديران اجرائي خود 2 اصل آموخته است:Rule number 1: Do not lose any of your shareholder's money.


اصل اول: هرگز ذره اي از پول سهامداران خود را هدر ندهيد.Rule number 2: Do not forget rule number 1.


اصل دوم: اصل اول را فراموش نكنيد.7. He does not socialize with the high society crowd. His pastime after he gets home is to make himself some popcorn and watch television.


7- او به كارهاي اجتماعي شلوغ تمايلي ندارد. سرگرمي او پس از بازگشتن به منزل، درست كردن مقداري ذرت بوداده (پاپكورن) و تماشاي تلويزيون مي باشد.


8. Bill Gates, the world's richest man, met him for the first time only 5 years ago. Bill Gates did not think he had anything in common with Warren Buffet. So, he had scheduled his meeting only for half hour. But when Gates met him, the meeting lasted for ten hours and Bill Gates became a fan of Warren Buffet.


8- تنها 5 سال پيش بود كه بيل گيتس، ثروتمندترين مرد دنيا، او را براي اولين بار ملاقات نمود. بيل گيتس فكر نمي كرد وجه مشتركي با وارنر بافيت داشته باشد. به همين دليل او ملاقاتش را تنها براي نيم ساعت برنامه ريزي نموده بود. اما هنگامي كه بيل گيتس او را ملاقات نمود، ملاقات آنها به مدت 10 ساعت به طول انجاميد و بيل گيتس يكي از شيفتگان وارنر بافيت شده بود.9. Warren Buffet does not carry a cell phone, nor has a computer on his desk. His advice to young people: 'Stay away from credit cards and invest in yourself and remember:


9- وارنر بافيت نه با خودش تلفن همراه حمل مي كند و نه كامپيوتري بر روي ميزكارش دارد. توصيه اش به جوانان اينست كه: از كارتهاي اعتباري دوري نموده و به خود متكي بوده و بخاطر داشته باشند كه:A.
Money doesn't create man, but it is the man who created money.


الف) پول انسان را نمي سازد، بلكه انسان است كه پول را ساخته.B.
Live your life as simple as you can.


ب) تا حد امكان ساده زندگي كنيد.C.
Don't do what others say. Just listen to them, but do what makes you feel good.


ج) آنچه كه ديگران مي گويند انجام ندهيد. تنها به آنها گوش فرا دهيد و فقط آن چيزي را انجام دهيد كه احساس خوبي را به شما عرضه مي كند.D.
Don't go on brand name. Wear those things in which you feel comfortable.


د) بدنبال ماركهاي معروف نباشد. آن چيزهائي را بپوشيد كه به شما احساس راحتي دست ميدهد.


E.
Don't waste your money on unnecessary things. Spend on those who really are in need.


ه) پول خود را بخاطر چيزهاي غير ضروري هدر ندهيد. تنها بخاطر چيزهائي خرج كنيد كه واقعا به آنها نياز داريد.F.
After all, it's your life. Why give others the chance to rule your
life?'


و) نكته آخر اينكه، اين زندگي شماست. چرا به ديگران اين فرصت را مي دهيد كه براي زندگيتان تعيين تكليف نمايند؟ 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا