• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مناجات خواجه عبدالله انصاری

Maryam

متخصص بخش ادبیاتنام خواجه عبدالله انصاری یادآور سوز و عشق نوستالژیک انسانی که نی وجودش در تب وتاب نیستان وجود سرمدی بی خود و سرمست گشته وفغان برآورده است؛ او از هنگامی که خود را شناخت در ذات اقدس محبوب خویش را غرقه ساخت.کریما!


گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده آن ثنایم که تو سزای آنی من در تو چه دانم؟
تو دانی! تو آنی که گفتی من آنم! آنی
 

Maryam

متخصص بخش ادبیاتالهی!
مخلصان به محبت تو می نازند و عاشقان به سوی تو می تازند.
کار ایشان تو بسزکه دیگران نسازند، ایشان را تو نواز که دیگران ننوازند.


:گل:
 
آخرین ویرایش:

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
از بود خود چه دیدم مگر بلا و عنا؟
واز بود تــــو همـــه عطاست و وفا!
به بر پیدا!و به کرم هویدا.
نا کرده گیر کرد رهی.
و آن کـــن که از تو سزا.
 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!

نـــام تو مــا را جواز!
و مهــــــر تو ما را جهــاز!
 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
ضعيفان را پناهی ، قاصدان را بر سر راهی ، مومنان را گواهی ، چه عزيز است آنکس که تو خواهی .

 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد ،
ای اول بی هدايت و ای آخر بی نهايت،
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سيرت ،
ای حی بی ذلت ای مُعطی بی فطرت و ای بخشنده
ی بی منت ،
ای داننده ی راز ها ،
ای شنونده ی آواز ها ،
ای بيننده ی نماز ها ،
ای شناسنده ی نامها ،
ای رساننده ی گامها،
ای مطلع بر حقايق ،
ای مهربان بر خلايق،
عذر های ما بپذير که تو غنی و ما فقير
و بر عيب های ما مگير که تو قوی و ما حقير ،
از بنده خطا آيد و ذلت و از تو عطا آيد و رحمت .


 
آخرین ویرایش:

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
از پيش خطر و از پس راهم نيست ، دستم گير که جز تو پناهم نيست .
 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
دستم گير که دست آويز ندارم ، و عذرم بپذير که پای گريز ندارم .
 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
خود را از همه به تو وابستم ، اگر بداری ترا پرستم و اگر نداری خود پرستم نوميد مساز
بگير دستم .

 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
ای دور نظر وای نيکو حضر و ای نيکو کار نيک منظر ، ای دليل هر برگشته ، و ای راهنمای هر سر گشته ،
ای چاره ساز هر بيچاره و ای آرندهء هر آواره ، ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده دست ما گير ای
بخشنده بخشاينده .

 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
هر چه بی طلب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن
و هر چه به جای ناکرد از نيکی به عيب ما از ما بريده مکن
و هر چه سزای ما ساختی به نا بسزايی ما جدا مکن
 

TAHEREH

متخصص بخش
الهی!
آنچه ما خود کشتيم به بر ميار و آنچه تو ما را کشتی آفت ما از آن باز دار .
 

Maryam

متخصص بخش ادبیات


.

الهی! می پنداشتم که ترا شناختم، اکنون آن پنداشت و شناخت را در آب انداختم!


خواجه عبدالله انصاری
 

TAHEREH

متخصص بخش
الهــــــی!
ادای شکر ترا هيچ زبان نيست و دريای فضل ترا هيچ کران نيست و سر حقيقت تو بر هيچکس عيان
نيست ، هدايت کن بر ما رهی که بهتر از آن نيست

 
بالا