• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

هرودت که بود؟ (پدر تاریخ)

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
هرودوت، (زاده ۴۸۴ - مرگ ۴۲۵ پیش از میلاد) نخستین تاریخ نگار یونانی زبان است که آثارش تا زمان ما باقی ماندهاست. هرودوت از مردم هالیکارناس، شهر یونانی نشین آسیای صغیر بود و چون در آن هنگام این شهر بخشی از حکومت ایران به شمار میرفت، مورخ مذکور را تبعه ایران ذکر کردهاند. گرچه او را پدر مورخین خواندهاند ولی در واقع نخستین مورخ نبوده، زیرا قبل از او دانشمندان دیگر یونانیها مانند هکاتئوس مطالبی نوشته اند که به ما نرسیده و ظن قوی میرود که هرودوت و مورخین قرون بعد از این نوشتهها، بدون ذکر نام مؤلف، استفاده کردهاند.

هرودوت سفرهای متعدد در ممالک مشرق زمین کرده و تحقیقات خود را راجع به احوال و تاریخ این کشورها نوشتهاست.

هرودوت در زمان خود نویسنده بسیار معروفی بود، گفته میشود که نوشته های خود را در زمان بازیهای المپیک در آتن میخوانده است. دانشمندان قرون بعد عقاید متفاوتی در باره آثار او داشتهاند، اما روی هم رفته بیشتر محققین او را مورخی میدانند که سعی بر نوشتن حقیقت داشته است.
 
بالا