• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

کد ماشین حساب در php

amin khan

مدیر انجمن
کد زیر را در یک فایل html ذخیره کنید.

کد:
<form action="1.php" method="POST"> 
<input name="numa" size="10" type="text"> 
<input name="operator" size="2" type="text"> 
<input name="numb" size="10" type="text"> 
<input name="submit" type="submit" value="Calculate">

کد های زیر را در فایل 1.php ذخیره کنید.

کد:
<?php 
$numa = $_REQUEST['numa'];
$numb = $_REQUEST['numb'];
$o = $_REQUEST['operator'];
if ($o == "+"){
 echo $numa + $numb;
}
elseif ($o == "*"){
 echo $numa * $numb;
}
elseif ($o == "-"){
echo $numa - $numb;
}
elseif ($o == "/"){
echo $numa / $numb;
}
?>
 
بالا