• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

۩ قالبـ هـای فانتــزی ، اختصــاصی ایــران انجمـن ۩

ZahRa-Gh

متخصص بخش
2012-07-30_133626.jpg

کد:
<html>
<head><link href="http://blogskin.gigfa.com/up1/1353222052.ico" rel="shortcut icon">
<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
   <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
   <meta name="copyright" content="© IranJoman, http://www.iranjoman.com">
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta name="designer" content="IranJoman | http://www.iranjoman.com" />
   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
   <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">

<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]background:#fff}
a, a:visited{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=6d6558]#6d6558[/URL]text-decoration: none}a:hover{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=86777e]#86777e[/URL]text-decoration: none}
body {
  BACKGROUND: #eac1cf url('') center left fixed no-repeat ; 
}
.link1{width:170px;}
.link2{background:#fefefe url() right no-repeat;padding:0px;font-weight:bold;text-align:center;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=d68598]#d68598[/URL]}
#page{background:url() center repeat-y;width:800px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=header%7Bheight%3A0px]#header{height:0px[/URL]background:url() no-repeat right; }
#header div{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=684731]#684731[/URL]font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{background:#fefefe url([url]http://myweblogs.persiangig.com/theme/fantasy/ice.jpg[/url]) no-repeat top center;float:left;width:600px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=posttitle%7Bheight%3A50px]#posttitle{height:50px[/URL]background:#fefefe url() right no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:40px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#d68598}#posttitle a:hover {color:#d68598}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 25px 5px 3;font-size:8pt;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=745656]#745656[/URL]line-height:1.5em;direction:rtl;}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=postdesc%7Bpadding-top%3A15px]#postdesc{padding-top:15px[/URL]padding-right:32px;padding-left:7px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=6d6558]#6d6558[/URL]direction:rtl}
#space{height:20px}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=sidebar%7Bfloat%3Aright]#sidebar{float:right[/URL]background:#fefefe url() no-repeat top center ;width:180px;padding-top:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]line-height:1.5em;text-align:right}
#sidebar a, #sidebar a:visited {color:#745656}#sidebar a:hover {color:#745656}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=mmenu%7Bwidth%3A175px]#mmenu{width:175px[/URL]ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=photo%7Bwidth%3A160px]#photo{width:160px[/URL]padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=about%7Bwidth%3A160px]#about{width:160px[/URL]text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=745656]#745656[/URL]direction:rtl}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=feed%7Bmargin%3A0px]#feed{margin:0px[/URL]padding-bottom:10px;text-align:center}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=custom%7Bwidth%3A160px]#custom{width:160px[/URL]color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<center><br>
<font color="#745656" face="Arial" style="font-size: 18pt">
<b> <-BlogTitle-></b><p>
<font color="#745656" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
 <-BlogDescription->
<p>
</center>
<p>
<BLOGFA> <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
 <div id=postdesc> [ نوشته شده در <-PostDate->][ساعت 
  <-PostTime->] [ توسط <-PostAuthor->] <BlogComment>[ <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>] </div>
<div id=space></div>

      <hr width="80%" size="15" color="#d68598" align="center" >
</div>

</BLOGFA><FONT color=#717171>


</div>


<div id=sidebar> 
<br>

<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> دربـاره مـــا </div>
</b>
<br>

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div align=right>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<center>
<br>
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> منــوی اصلـی </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانــه</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایـل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> نویسندگــان </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> پیوندهــای روزانه </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://chatregoleyas.blogfa.com/" title="قالبـ وبلاگـ">قالبـ وبلاگـ</a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهــاي روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> آرشیـــو مطالـب</div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> موضـوعـات وبلاگ </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> برچسب هـا </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></li></BlogTags>
</ul>
</div>
</BlogTagsBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> پیونــــدهـا </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>

</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> طراح قالــب </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">


    <li> <a href="http://www.iranjoman.com"target="_blank"></font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br><br>

<a href="http://www.iranjoman.com"><img alt="" src="http://iran-z.persiangig.com/logo/logo2.jpg" border=0"></a>

</div>

<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> دیگـر امکانات </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</body>
</html>
 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
2012-07-30_134639.jpg

کد:
<html>
<head><link href="http://blogskin.gigfa.com/up1/1353222052.ico" rel="shortcut icon">
<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
   <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
   <meta name="copyright" content="© Iranjoman, http://www.iranjoman.com">
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta name="designer" content="IranJoman | http://www.iranjoman.com" />
   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
   <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">

<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]background:#fff}
a, a:visited{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=684731]#684731[/URL]text-decoration: none}a:hover{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=886d53]#886d53[/URL]text-decoration: none}
body {
  BACKGROUND: #645245 url('') center left fixed no-repeat ; 
}
.link1{width:170px;}
.link2{background:#bbada1 url() right no-repeat;padding:0px;font-weight:bold;text-align:center;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=342b25]#342b25[/URL]}
#page{background:url() center repeat-y;width:800px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=header%7Bheight%3A0px]#header{height:0px[/URL]background:url() no-repeat right; }
#header div{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=684731]#684731[/URL]font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{background:#bbada1 url([url]http://ups.night-skin.com/up-91-01/fan1.jpg[/url]) no-repeat top center;float:left;width:600px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=posttitle%7Bheight%3A50px]#posttitle{height:50px[/URL]background: url() right no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:40px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#70553a}#posttitle a:hover {color:#6b574a}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 25px 5px 3;font-size:8pt;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=4e4139]#4e4139[/URL]line-height:1.5em;direction:rtl;}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=postdesc%7Bpadding-top%3A15px]#postdesc{padding-top:15px[/URL]padding-right:32px;padding-left:7px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=4d3d32]#4d3d32[/URL]direction:rtl}
#space{height:20px}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=sidebar%7Bfloat%3Aright]#sidebar{float:right[/URL]background:#bbada1 url() no-repeat top center ;width:180px;padding-top:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]line-height:1.5em;text-align:right}
#sidebar a, #sidebar a:visited {color:#564435}#sidebar a:hover {color:#6b5b50}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=mmenu%7Bwidth%3A175px]#mmenu{width:175px[/URL]ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=photo%7Bwidth%3A160px]#photo{width:160px[/URL]padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=about%7Bwidth%3A160px]#about{width:160px[/URL]text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=594d45]#594d45[/URL]direction:rtl}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=feed%7Bmargin%3A0px]#feed{margin:0px[/URL]padding-bottom:10px;text-align:center}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=custom%7Bwidth%3A160px]#custom{width:160px[/URL]color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<center><br>
<font color="#342b25" face="Arial" style="font-size: 18pt">
<b> <-BlogTitle-></b><p>
<font color="#342b25" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
 <-BlogDescription->
<p>
</center>
<p>
<BLOGFA> <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
 <div id=postdesc> [ نوشته شده در <-PostDate->][ساعت 
  <-PostTime->] [ توسط <-PostAuthor->] <BlogComment>[ <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>] </div>
<div id=space></div>

      <hr width="80%" size="15" color="#645245" align="center" >
</div>

</BLOGFA><FONT color=#717171>


</div>


<div id=sidebar> 
<br>

<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> دربـاره مـــا </div>
</b>
<br>

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div align=right>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<center>
<br>
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> منــوی اصلـی </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانــه</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایـل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> نویسندگــان </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> پیوندهــای روزانه </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://chatregoleyas.blogfa.com/" title="قالبـ وبلاگـ">قالبـ وبلاگـ </a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهــاي روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> آرشیـــو مطالـب</div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> موضـوعـات وبلاگ </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> برچسب هـا </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></li></BlogTags>
</ul>
</div>
</BlogTagsBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> پیونــــدهـا </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>

</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> طراح قالــب </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">

   <li> <a href="http://www.iranjoman.com"target="_blank"></font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br><br>

<a href="http://www.iranjoman.com"><img alt="" src="http://iran-z.persiangig.com/logo/logo2.jpg" border=0"></a>

</div>

<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
  <div class="link2"> دیگـر امکانات </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</body>
</html>
 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
2012-07-30_160732.jpg

کد:
<html>
<head><link href="http://blogskin.gigfa.com/up1/1353222052.ico" rel="shortcut icon">
<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
   <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
   <meta name="copyright" content="© IranJoman, http://www.iranjoman.com">
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta name="designer" content="IranJoman| http://www.iranjoman.com" />
   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
   <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=ac5789]#ac5789[/URL]background:#fff}
a, a:visited{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=3a2431]#3a2431[/URL]text-decoration: none}a:hover{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=3a2431]#3a2431[/URL]text-decoration: none}
body {
  BACKGROUND: #ffffff url('http://iran-z.persiangig.com/theme/glass1.jpg') center fixed no-repeat ; 
}

#page{background:url() center repeat-y;width:760px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background:url('http://iran-z.persiangig.com/theme/glass.jpg') top center no-repeat; background-position-y:top;overflow:hidden;padding-top:200px}

[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=header%7Bheight%3A0px]#header{height:0px[/URL]background:url() no-repeat right; }
#header div{color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=6b574d]#6b574d[/URL]font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=2C2215]#2C2215[/URL]font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{background:# url() repeat center;float:right;width:530px;text-align:right;overflow:hidden}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=main2%7Bheight%3A60px]#main2{height:60px[/URL]background: url() top no-repeat;}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=posttitle%7Bheight%3A44px]#posttitle{height:44px[/URL]background: url([url]http://iran-z.persiangig.com/theme/2012-07-30_155159.jpg[/url]) center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:19px;padding-right:80px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#7e6c5e}#posttitle a:hover {color:#7e6c5e}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 10px 5px 3;font-size:8pt;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=282d2f]#282d2f[/URL]width:480px;line-height:1.5em;direction:rtl;overflow:hidden}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=postdesc%7Bpadding-top%3A15px]#postdesc{padding-top:15px[/URL]padding-right:22px;padding-left:7px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]direction:rtl}
#space{height:20px}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=sidebar%7Bfloat%3Aleft]#sidebar{float:left[/URL]background:# url() no-repeat top center ;width:185px;padding-top:10px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=364a51]#364a51[/URL]line-height:1.5em;text-align:right}
#sidebar a, #sidebar a:visited {color:#000000}#sidebar a:hover {color:#7e6c5e}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=mmenu%7Bwidth%3A170px]#mmenu{width:170px[/URL]ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=photo%7Bwidth%3A170px]#photo{width:170px[/URL]padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=about%7Bwidth%3A170px]#about{width:170px[/URL]text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000000]#000000[/URL]direction:rtl}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=feed%7Bmargin%3A0px]#feed{margin:0px[/URL]padding-bottom:10px;text-align:center}
[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=custom%7Bwidth%3A170px]#custom{width:170px[/URL]color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=5e7161]#5e7161[/URL]overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="کــآمنت";
if ( intCount==0) strResult="کــآمنت";
if ( intCount==1) strResult="یک کــآمنت";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " کــآمنت" ;
strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>

<center><br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
<font color="#4b3c34" face="Vazir" style="font-size: 15pt">
<b> <-BlogTitle-></b><p>
<font color="#a17d8b" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
 <-BlogDescription->
<p>
</center>

<p>
<BLOGFA> <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب هــا: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامــﮧ مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> <-PostDate-><font color="#4b3c34">|</font> 
  <-PostTime-> <font color="#4b3c34">|</font><-PostAuthor-><BlogComment><font color="#4b3c34">|</font> <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>
<div id=space></div>

      <hr width="75%" size="3" color="#4b3c34" align="center" >
</div>

</BLOGFA><FONT color=#000000>

<center>
<table style="border-right: #6d625b 1px solid; border-top: #6d625b 1px solid; border-left: #6d625b 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #6d625b 1px solid; height: 7px; color:[URL=http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=6d625b]#6d625b[/URL] font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="http://www.iranjoman.com/" target=_blank><a href="http://www.iranjoman.com/" target=_blank>[-IranJoman-] <br></a></td></tr>
</table><br>
</div>

<div id=sidebar> 
<br>

<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
</b>
<br></br></br></br></br></br></br></br></br>
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Menu</font></br>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">H o m e</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">E - m a i l </a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">P r o f i l e </a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.iranjoman.com/">D e s i g n</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Authors</font></br></b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Daily</font></br></b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();"></a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Archives</font></br></b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Categories</font></br></b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Links</font></br></b>
<br>
<a target="_blank" href="http://www.iranjoman.com/">قالبـ ـ</a>

<div id=mmenu>
<ul></br>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></br></a></li></br></BlogLinks>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<font style="font-size:10pt" color="4b3c34" face="Comic Sans MS">Others</font></br></b>
<br>
    <li> <a href="http://www.iranjoman.com"target="_blank"></font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br><br>

<a href="http://www.iranjoman.com"><img alt="" src="http://iran-z.persiangig.com/logo/logo2.jpg" border=0"></a>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</body>
</html>
 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
قالب پاپیــون از همینا که موهامو بستم >:نیش2:

پیشنمایش قالب

پاپیـــون


ScreenShot-2.pngکد:
<html>

<head><link href="http://blogskin.gigfa.com/up1/1366807137.ico" rel="shortcut icon">
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://iran-z.persiangig.com/theme/2/2.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
  {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
      if (BlogComments[i]==lngPostid)
      intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
      } catch( e) {
      }
  if ( intCount==-1) strResult="ڪـ|منتــ";
  if ( intCount==0) strResult="ڪـ|منتــ";
  if ( intCount>0) strResult=intCount + " ڪـ|منتــ" ;
 
 strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
 window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-RM2>
<div class=Back-RM>
  
<table border="0" width="800" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">    

<tr><td colspan="3" id=Header-RM></td></tr>

<td width="563" valign="top">

<div align="center">

<div class=HeaderPost></div>

<BLOGFA>
      
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>    

<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>  
<!-- BEGIN Parstools.com RATING WIDGET CODE -->
<script language="javascript">$rating_widget_type='thumb';$rating_widget_theme=3;$rating_widget_color='f4f8fb';$rating_widget_url='<-BlogUrl->/<-PostLink->';</script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://tools.parstools.com/voting/widgets/rating.js"></script>
<!-- END Parstools.com RATING WIDGET CODE --> 
         
<-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
        
</div></div>      

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date><-PostDate-> | <-PostTime-> | <-PostAuthor-> | <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div>
</div></div>            


</BLOGFA>      
<div style="display:none;">
<a href="http://blog-skin.ir">blog-skin</a><a href="http://playnow.ir">playnow</a><a href="http://funcafe.ir">funcafe</a><a href="http://mycafe.ir">mycafe</a><a href="http://skincafe.ir">skincafe</a><a href="http://photoskin.ir">photoskin</a><a href="http://loveskin.ir">loveskin</a><a href="http://profa.ir">profa</a><a href="http://weboff.ir">weboff</a><a href="http://webon.ir">webon</a><a href="http://netfeed.ir">netfeed</a><a href="http://blogads.ir">blogads</a><a href="http://feedme.ir">feedme</a><a href="http://infoteche.ir">infoteche</a><a href="http://bardary.ir">bardary</a><a href="http://niceblog.ir">niceblog</a><a href="http://nicefood.ir">nicefood</a><a href="http://nicechef.ir">nicechef</a><a href="http://nicelove.ir">nicelove</a><a href="http://nicecafe.ir">nicecafe</a><a href="http://nicemovie.ir">nicemovie</a><a href="http://nicelink.ir">nicelink</a><a href="http://nicerank.ir">nicerank</a><a href="http://varied.ir">varied</a><a href="http://jaunt.ir">jaunt</a><a href="http://handsel.ir">handsel</a><a href="http://excitement.ir">excitement</a><a href="http://jamblog.ir">jamblog</a>
</div></div></td>

<td width="220" valign="top">  
  
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>      
<b> √ شناسنامـــہ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>√ منـــو</b></div></div>
<div class=CenterSid>

<div class=li-Sid><a href="/">صفحـــہ اصلـے</a></div>
<div class=li-Sid><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیـل</a></div>
<div class=li-Sid><a href="<-BlogProfileLink->" target="_blank">پـروفایـل</a></div>

<div class=LowSid></div></div>  

<BlogAuthorsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>√ نــویسندگــان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

      
<BlogLinksBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>√ لینڪ دوستـاטּ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid><a class="sidebarLinks" href=http://www.chatregoleyas.blogfa.com/" title="قالبـ وبلاگـ" target="_blank">قالبـ وبلاگـ</a></div>
<BlogLinks><div class=li-Sid><a class="sidebarLinks" target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>

<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock><div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>√ آرشیــو</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>
    

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b> √ امڪانـاتــ</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>  

</td></tr>

<tr><td width="800" colspan="3" id="footer-RM">

<a href="http://www.iranjoman.com"target="_blank">.: طراحی قالب وبلاگ : ایران انجمن:.</td></tr></table>


</div></div>

</body>
</html>


 
آخرین ویرایش:
بالا