• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

Translation of Documents

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی

گواهی تولد-متن اصلی و ترجمه


Emblem of the islamic republic of iran

نشانه جمهوری اسلامی ایران


Ministry of the interior

وزارت کشور


State registration of personal status/Personal status registry

سازمان ثبت احوال کشور


Doctor's / midwife's certificate of (live) birth

گواهی پزشک و ماما درباره ولادت


تاریخ:... شماره:... no:... date:...


No fees apply to this certificate

برای گواهی وجهی دریافت نمی شودIn accordance with article 19 of the personal status act, and with complete knowledge/awareness of penalty for false information, i ..., physician/midwife residing in the city/district of ...,

طبق ماده 19 قانون ثبت احوال و با اطلاع از مقررات کیفری اظهارات خلاف واقع اینجانب پزشک/ماما ساکن شهر/بخش ...At no. ..., ... Alley, ... Street, hereby declare that i was present at the timd of the birth, and certify that at ... on this tuesday...

... خیابان ... کوچه ... پلاک ... در زمان ولادت حضور داشته و تصدیق می نمایم که در ساعت ... روز سه شنبه مورخ ......‎, a son/daughter was born to this father Mr. ... and this mother, Ms. (maiden name) ... at this hospital/health clinic/home of ... in the province of ... city of ...,

فرزند پسر/دختر از زوجین آقای ... و خانم ... در بیمارستان/مرکز بهداشت/منزل ... واقع در استان ... شهرستان ...suburb of ... district of ... .

دهستان ... بخش ... به دنیا آمده استSignature and seal of the certifier:

مهر و امضای تصدیق کننده:


تذکر:
Remarks:A. Deadline for the report of any birth is within 15 days from the date of birth, after which delays shall be subject to legal prosecution.

الف. مهلت قانونی اعلام ولادت 15 روز از تاریخ تولد بوده و عدم ثبت به موقع موجب مسئولیت قانونی استB. Any alteration or damage to this certificate shall render it/null and void/invalid.

ب. هر گونه خط خوردگی موجب بی اعتباری این گواهی خواهد بودCopy of the applicant/applicant's copy

نسخه متقاضی


 
آخرین ویرایش:

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی


شناسنامه صفحه 1-متن اصلی و ترجمه


Page 1

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the islamic republic of iranوزارت کشور
Ministry of the interiorسازمان ثبت احوال کشور
State civil status registry/department of personal status/state organization for census and personal statusچند تذکر به دارنده شناسنامه
Remarks to the owner


* شناسنامه سند هویت شماست. برای حفظ حقوق خود از آن به دقت نگهداری کنید
‎*‎ this national ID card bears your identity. You are to preserve it carefully for the protection of your own rights.
* صدور شناسنامه المثنی محدودیت قانونی دارد
‎*‎ issuance of a duplicate national ID card is subject to legal restrictions.
‏*‏ مشخصات سجلی خود را به خاطر بسپارید تا در هنگام ضرورت دسترسی به سوابق شما آسان تر باشد
‎*‎ memorizing your particulars as started in national ID card can facilitate access to your civil status records upon necessity.
‏*‏ هر نوع تغییر و تحریف و سو استفاده از شناسنامه جرم است و مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد
‎*‎ any alteration or manipulation to this national ID card or its abuse thereof is an offense/offence subject to legal prosecution.
تذکر: اگر شناسنامه ای را یافتید آنرا به ثبت احوال محل و یا یکی از واحدهای انتظامی تحویل دهید و یا در صندوق پست بیندازید
Note/remarks: the finder of this national ID card is requested to drop it in a mailbox or hand it over to the nearest civil status registry or police station.اثر انگشت نشانه دست راست
Right forefinger print


کلاسه اثر انگشتان
Fingerprint class

 
آخرین ویرایش:

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی
شناسنامه صفحه 2-متن اصلی و ترجمه

Page 2


نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the islamic republic of iran

محل الصاق عکس و مهر آن
Holder's photo is affixed and sealed.


شماره شناسنامه: ... نام: آقای/خانم ... نام خانوادگی ...
National ID card no.: ... Name: mr./ms ... Family/sur/last name ...


تاریخ تولد: روز ... ماه ... سال ... شمسی/قمری
Birth date: day ... month ... year ...

محل تولد: شهرستان ... بخش ...
Birthplace: city ... district ...

دهستان ... شهر - روستا ...
Suburb ... town/village ...

تاریخ تنظیم سند: روز ... ماه ... سال ...
Date of issue: day... month... year...

محل تنظیم سند: حوزه: ... شهرستان: ... بخش: ... دهستان: ... شهر: ...
Place of issue: district: ... city: ... division: ... suburb: ... town: ...

نام و نام خانوادگی کارمند:
Issuer/issued by/(name and family name):

امضا و مهر
Signed & sealed/SGD & SED


 
آخرین ویرایش:

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی


شناسنامه صفحه 3-4-6-متن اصلی و ترجمه

Page 3-4-6


مشخصات همسر
Spouse's parpiculars


نام و نام خانوادگی
Name and family name


شماره شناسنامه
National ID card no.


تاریخ تولد
Birth date


روز/ماه/سال
Day/month/year


صادره از حوزه
Issuing division


ازدواج
Marriage


تاریخ عقد
Espousing date/date of marriage


روز/ماه/سال
Day/month/year


شماره ثبت
Registration no.


شماره و محل دفتر خانه
Notary no. & place


امضا و مهر
SGD & SED


طلاق یا مرگ
Death or Divorce


تاریخ ثبت
Registration date


روز/ماه/سال
Day/month/year


شماره ثبت
Registration no.


محل ثبت
Registration place

امضا و مهر
SGD & SED

نام فرزند
Children's names


شماره شناسنامه
National ID card no.


تاریخ تولد
Birth date

روز/ماه/سال
Day/month/year

محل تنظیم سند
Place of issue

شهرستان/حوزه
City/division

امضا و مهر
SGD & SEDبرگه ویژه زدن مهرهای اضطراری
Crucial stamps

پشت برگه
Overleaf

1. در نگهداری این کارت دقت فرمایید
1. Handle this card carefully.


2. صدور المثنی محدودیت قانونی دارد
2. Issuance of a duplicate is subject to legal restrictions.


3. ضرب مهر منوط به اخذ مجوز رسمی از نخست وزیری و یا وزارت بازرگانی می باشد
3. Sealing is is conditional on official documentation from the prime minister's office or the ministry of commerce.


انتخابات
Elections

 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی

[h=2] کارت ملی -متن اصلی و ترجمه
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI

کارت شناسایی ملی
National ID card


شماره ملی
National code

نام
Name

نام خانوادگی
Family name/last name/surname


تاریخ تولد
Birth date


شماره شناسنامه
‎(booklet) ID card no

نام پدر
Father's name


پشت کارت
Overleaf/Reverse


نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI

سازمان ثبت احوال کشور
State registration of personal state

کد پستی
Zip code/postal code


این کارت تا تاریخ...اعتبار دارد
This card is valid until (the date of)...

تغییر نشانی را سریعا به اداره ثبت احوال محل اقامت اطلاع دهید
Inform the nearest civil status registry (office) of any change in your domicile/home address.

 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی

کارت پایان خدمت-متن اصلی و ترجمهنشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

Armed forces of the islamic republic of iran

کارت پایان خدمت دوره ضرورت

Active service completion certificate

وظیفه
Conscript

کادر
Staff

عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه و محل صدور/متولد...در

Name/family name/father's name/national ID card no.: ... Issued in,at/born in the year...in

یگان فرستنده/یگان آموزشی

Dispatching/training unit

شماره دفتر اساس

Enlistment entry

شماره دفتر تفضیلی

Enlistment detailed entry

یگان ترخیص کننده:...فرمانده یگان ترخیص کننده_نام و نام خانوادگی

Discharging unit:...commander_discharging unit(name and family name)

تاریخ صدور

Date of issue

پشت برگه

Overleaf

رنگ چشم/گروه خونی/قد/درجه/رسته/کد ویژه

Eye color/blood group/height/rank/section/specialism,specialty

تحصیلات/شماره پرسنلی/مدت خدمت انجام شده از...تا...

Education/personnel no/term,lenght of active duty from...to

سرپرست صدور برگه/نام/نام خانوادگی/درجه

Issuing division/issuing officer(name and family name_rank)...,...(SGD & SED)

سرپرست آجودانی؛کارگزینی_یگان ترخیص کننده/نام/نام خانوادگی/درجه

Chief adjutant;personnel department_discharging unit(name and family name_rank)...,...(SGD & SED)

تذکر:

Remarks:

جعل و هر گونه سوء استفاده از این کارت پیگرد قانونی دارد

1. Any forgery or abuse of this card shall be subject to legal prosecution.

2_ از یابنده درخواست میشود آن را به صندوق پست بیندازد

2. The finder is requested to drop this card in a mailbox/postbox.
 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی
کارت معافیت از سربازی-متن اصلی و ترجمه


نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
IRI disciplinary forces

حوزه رسیدگی کننده/کد پرونده/تاریخ صدور
Processing division/case no/date of issue

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه/محل صدور/تاریخ تولد/میزان تحصیل
Name/family name/father's name/national ID card no/place of issue/birth date/education

بنا به بند/ماده/قانون خدمت وظیفه عمومی از انجام خدمت زیر پرچم معاف می گردد

By virtue of note/article/of the conscription act for the year, the holder is exempted from/active duty/serving under the flag.

معاونت وظیفه عمومی ناجا

Deputy-conscription department of IRI disciplinary forces.

درجه/نام/نام خانوادگی/مهر و امضا

Rank/name/family name/SGD & SED

اعتبار این کارت تنها برای زمان صلح می باشد

The card is only valid at the time of peace

تذکر:

Remarks

1_ در صورت مفقود شدن مراتب را به نزدیکترین واحد نیروی انتظامی حوزه استحفاظی اطلاع دهید

1. Please report the loss of this card to the nearest disciplinary forces station in the appropriate jurisdiction.

2_ از یابنده کارت تقاضا می شود آن را به نزدیکترین واحد انتظامی محل تحویل و یا در صندوق پست بیندازد

2. The finder is requested to deliver this instrument to the nearest police office or drop the same in a mailbox.

کسانی که با کلاهبرداری زمینه معافیت خود را فراهم سازند برابر قوانین جزایی کشور با آنها رفتار خواهد شد

False claims for exemption/fabrication of an exemption status/false exemption status/shall be subjected to legal prosecution.
 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی
گواهینامه رانندگی-متن اصلی و ترجمهنشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

Disciplinary forces of the islamic republic of iran

منطقه انتظامی

Jurisdiction of

گواهینامه رانندگی پایه دو

Driver's license type B

مدت اعتبار
Validity period

تمبر باطل شده

Stamp is annulled

شماره سری

Serial no


عکس مهر شده دارنده

Sealed photo of the holder

تاریخ صدور

Date of issue


آقا_خانم/نام پدر/تاریخ تولد/شماره شناسنامه

Mr.-Ms/father's name/birth date/national ID card no

سرپرست سازمان راهنمایی و رانندگی/شهرستان

Chief-traffic police administration/city of

پشت برگه

Overleaf

به تذکرات زیر توجه کنید

Remarks

1_ از یابنده این گواهینامه خواهشمند است آنرا به صندوق پست بیندازد

The finder is requested to drop this card into a mailbox.

2_ گواهینامه پایه دو برای رانندگی با خودروهای سواری؛ استیشن؛ وانت؛ کامیونت تا گنجایش 3500 کیلوگرم اعتبار دارد

This class B driver's license is valid for driving cars, station wagons, pick-ups, and mini-trucks up to the capacity of 3500 kg.

3_ دارنده این گواهینامه هنگامی می تواند به رانندگی با خودروهای نقلیه عمومی با گنجایش 3500 کیلو گرم و اتومبیل های عمومی و استیشن و مینی بوس و آمبولانس بپردازد که سن وی از 23 سال تمام کمتر نبوده و یکسال تمام از گواهینامه او گذشته باشد

The owner is only allowed/shall only be allowed to drive public vehicles and ambulances if he is at least 23 years old and has obtained his driver's license a year earlier.

4_ رانندگی با هر گونه تاکسی علاوه بر گواهینامه نیازمند داشتن کارت ویژه رانندگی تاکسی است

Driving any type of taxi requires/shall require, in addition to the driver's license, a special authorization card.

سرپرست بخش/شاخه صدور گواهینامه

Chief-issuing bureau/branch
 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی
کارت دانش آموزی-متن اصلی و ترجمه

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

عکس مهر شده دارنده

Sealed photo of the holder

دانشگاه/کد گروه/کد دانشکده

University of/department code/faculty code

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه/گروه/رشته/روزانه؛شبانه

Name/family name/father's name/national ID card no/department of/major/day,evening student
 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی
کارت شناسایی اشتغال-متن اصلی و ترجمهنام/نام خانوادگی/محل تولد/تاریخ تولد

Name/surname/place of birth/date of birth

کارمند/سرپرست/کارگر بخش

Employee/manager/worker from...section

تاریخ آغاز به کار/تاریخ پایان کار

Start of contract/end of contract

وضعیت استخدام
Employment status

پیمانی/رسمی آزمایشی/رسمی قطعی

Contract-based/provisional/tenure

صادره در بخش کارگزینی/امضا و مهر
Issued by personnel department/SGD & SED
 

sky boy

متخصص بخش برنامه نویسی
کارت شناسایی جانبازان-متن اصلی و ترجمه


نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

کارت شناسایی جانبازان
Identity card for war disabled people

استان
Province of

این کارت برای...اعتبار دارد
This card is valid for a period of...years.

شماره

No

تاریخ صدور

Date of issue

نام خانوادگی

Last name

نام
First name

نام پدر/شماره شناسنامه

Father's name/national ID card no

درصد جانبازی

Percentage of disability
 
بالا