• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

Wait or Time در VB

هدف: از اين تابع براي ايجاد وقفه در اجراي برنامه استفاده ميشود.پارامترها :

dwMiliSeconds: اين پارامتر از نوع Long مي باشد كه زمان وقفه را به ميلي ثانيه ميگيرد.خروجي تابع : نداردفراخواني در VB :

Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)​
2- تابع SleepExهدف: كار اين تابع دقيقا مانند تابع Sleep
ميباشد با اين تفاوت كه اول يك مقدار خروجي دارد و در واقع زير برنامه
نيست و ثانيا يك متغير اضافه دارد كه براي كارهاي I\O و ايجاد وقفه براي
آنها به كار مي رود.پارامترها :

dwMiliSeconds: اين پارامتر از نوع Long مي باشد كه زمان وقفه را به ميلي ثانيه ميگيرد.

bAltertable : تا زماني كه اين متغير False باشد اجازه عمليات I\O در مدت
زمان وقفه داده نميشود. اگر ايت متغير True باشد اجازه فعاليت I\O با تابع
هاي (WriteFile,ReadFileEx) داده ميشود.خروجي تابع : اگر زمان تمام شود مقدار خروجي 0
ميباشد و اگر مقدار خروجي برار با WAIT_IOCOMPLETION باشد كه برابر مقدار
عددي H00c0 ميباشد، مشخص ميشود كه هنوز زمان به پايان نرسيده.فراخواني در VB :

Public Declare Function SleepEx Lib "kernel32" Alias
"SleepEx" (ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As
Long

3- تابع FileTimeToLocalFileTimeهدف: اين تابع زمان و تاریخ پایه و اصلی فایل را به زبان و تاریخ بین المللی تبدیل میکند.پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده و متغیری میباشد که قرار است تبدیل شود.

lpLocalFileTime: این پارامتر هم یک متغیر از نوع FILETIME است با این فرق که این زمان تبدیل شده به زمان بین المللی میباشد.ساختار در VB:

Type FILETIME

dwLowDataTime32 As Long

dwHighDataTime32 As Long

End Type

توضیح ساختار :

dwLowDataTime32 : بیت پایین تاریخ و ساعت

dwHighDataTime32 : بیت بالای تاریخ و ساعتخروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی
که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت
مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function FileTimeToLocalFileTime Lib
"kernel32" Alias "FileTimeToLocalFileTime" (lpFileTime As FILETIME,
lpLocalFileTime As FILETIME) As Long

4- تابع LocalFileTimeToFileTimeهدف: اين تابع دقیقا برعکس تابع قبل عمل میکند در واقع زمان و تاریخ بین المللی فایل را به زمان و تاریخ فایل تبدیل میکند.پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده و این پارامتر زمان تبدیل شده را در خود نگه میدارد.

lpLocalFileTime: این پارامتر هم یک متغیر از نوع FILETIME است و در آن ژمان بین المللی که قرار است تبدیل شود قرار دارد.خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی
که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت
مقدار False یا صفر را برمیگرداند.فراخواني در VB :

Public Declare Function LocalFileTimeToFileTime Lib
"kernel32" Alias "LocalFileTimeToFileTime" (lpLocalFileTime As
FILETIME, lpFileTime As FILETIME) As Long

5- تابع GetLocalTimeهدف: اين تابع که از نوع برنامه (VOID) میباشد زمان و تاریخ فعلی سیستم را برمیگرداند.پارامترها :

lpSystemTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار SYSTEMTIME بوده و زمانو تاریخ کنونی سیستم در این متغیر قرار میگیرد.ساختار در VB:

Type SYSTEMTIME

wYear As Integer

wMonth As Integer

wDayofWeek As Integer

wDay As Integer

wHour As Integer

wMinute As Integer

wSecond As Integer

wMilisecond As Integer

End Type

توضیح ساختار :

wYear : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل سال میباشد.

wMonth : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل ماه میباشد.

wDayofWeek : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل شماره روز میباشد.

wDay : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل روز میباشد.

wHour : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل ساعت میباشد.

wMinute : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل دقیقه میباشد.

wSecond : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل ثانیه میباشد.

wMilisecond : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل میلی ثانیه میباشد.فراخواني در VB :

Public Declare Sub GetLocalTime Lib "kernel32" Alias "GetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

6- تابع SetLocalTimeهدف: اين تابع زمان و تاریخ فعلی سیستم را به زمان و تاریخ دلخواه تغیر میدهد.پارامترها :

lpSystemTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار SYSTEMTIME بوده و باید قبل از استفاده در تابع مزبور مقداردهی شود.تذکر:

در این تابع SystemTime.wDayofWeek را نمیتوان Set کرد.خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی
که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت
مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function SetLocalTime Lib "kernel32" Alias "SetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

7- تابع GetSystemTimeهدف: اين تابع از نوع زیر برنامه (Void) میباشد، زمان و تاریخ فعلی سیستم را به متغیر خود برمیگرداند.پارامترها :

پارامترهای این تابع مانند تابع GetLocalTime میباشد.فراخواني در VB :

Public Declare Sub GetSystemTime Lib "kernel32" Alias "GetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

8- تابع SetSystemTimeهدف: اين تابع زمان و تاریخ فعلی سیستم را به زمان و تاریخ دلخواه تغیر میدهد.پارامترها :

lpSystemTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار SYSTEMTIME بوده و باید قبل از استفاده در تابع مزبور مقداردهی شود.تذکر:

در این تابع SystemTime.wDayofWeek را نمیتوان Set کرد.خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی
که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت
مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" Alias "SetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

9- تابع FileTimeToSystemTimeهدف: اين تابع تاریخ و زمان فایل را به زمان و تاریخ 64 بیتی System تبدیل میکند.پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده و متغیری میباشد که قرار است تبدیل شود.

lpSystemTime: این پارامتر متغیری است از نوع SYSTEMTIME که برای دریافت زمان و تاریخ سیستم به کار میرود.خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی
که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت
مقدار False یا صفر را برمیگرداند.فراخواني در VB :

Public Declare Function FileTimeToSystemTime Lib
"kernel32" Alias "FileTimeToSystemTime" (lpFileTime As FILETIME,
lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

10- تابع SystemTimeToFileTimeهدف: اين تابع تاریخ و زمان سیستم را به زمان و تاریخ فایل تبدیل میکند.پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده که پس از
تبدیل زمان و تاریخ از نوع ساختار FILETIME در آن قرار میگیرد.

lpSystemTime: این پارامتر متغیری است از نوع SYSTEMTIME که باید به FILETIME تبدیل شود.خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی
که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت
مقدار False یا صفر را برمیگرداند.فراخواني در VB :

Public Declare Function SystemTimeToFileTime Lib "kernel32" Alias
"SystemTimeToFileTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME, lpFileTime As
FILETIME) As Long
 
بالا