• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آرشیوی برای مشاعره با * ذ *

baroon

متخصص بخش ادبیاتشــروع با حــرف .: ذ :.


ذره تا مهر نبیند به ثریّا نرسد

زآسمان بگذرم ار بر منَت افتد نظری 

khodam

متخصص بخش ادبیات
ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی
دودم به سر برآمد زین آتش نهانی
سعدی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

ذهن ما باغچه است..گل در آن بايد كاشت
گر نكاری ، گل من
علف هرز در آن می رويد
زحمت كاشتن يك گل سرخ
كمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است
 

baroon

متخصص بخش ادبیات


ذرّه ذرّه، آنچــــــــــــه داد از مـــــــن گــــــرفـــت

ديـــر دانســـــــــتم كه گيــــــــتی رهــــــــزن اسـت
 

Reza Sharifi

مدير ارشد تالار
ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر//

ای عشق تو را در جان هر دم عملی دیگر// 

baroon

متخصص بخش ادبیاتذهن را درگیر بـا عشقـی خیـالـی کـرد و رفت

جمـله هـای واضـح دل را سـؤالـی کرد و رفت

چــون رمـیدن های آهــو نــاز کـردن هـای او
دشـت چشمان مرا حالی به حالـی کرد و رفت

 

Reza Sharifi

مدير ارشد تالار
ذهن ما زندان است
ما در آن زندانی
قفل آن را بشکن
در آنرا بگشای
و برون آی ازین
دخمه زندانی
...

مجتبي كاشاني
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
ذوق وصلت کی شود از خاطر ناشاد سهو
نیست ممکن تشنه را کآبش شود از یاد سهو 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
ذره خاکم و در کوی تو ام جای خوش است
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
ذره ذره هــر چه بـــود از من گرفت
دیـر دانستم که گیتی رهزن است

:گل: 
بالا