• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آموزش ساخت فانکشن اکسس Query Command

Reza

متخصص بخش اسکریپت
معرفی مقاله :
این مقاله نحوه ایجاد قابلیتی را می آموزد که ; ضوابط ********** کردن را از طریق یک فرم جدولی اکسس 2000 وارد کنید و دکمه ای بنام Query داشته باشید تا ********** اعمال شود.
این ********** 4 تکست باکس دارد بنام های txtFirstName, txtMiddleInitial, txtLastName, و txtSSN .جدول دیتابیس member نام دارد و فیلد هایی بنام های First, Mi,Last, و SSN دارد .
فانکشن AttachAnd برای ساخت جمله ********** کننده SQL استفاده میشود .
"First='David' and Last='Nishimoto'".

ساخت فانکشن :
Option Compare Database

Dim ssql

1- کاربر دکمه query را فشار داد
2-یا اینکه شما میتوانید یک دکمه برای رویداد exit قرار دهید.
Private Sub cmdQuery_Click()

BuildQueryCommand

End Sub

3- فانکشن BuildQueryCommand یک ********** با ضوابطی که از تکست باکس ها دریافت کرده میسازد
4 – قوانین ********** اعمال شد .
Private Function BuildQueryCommand()

sSQL = ""

Call AttachAnd("First", "'" & txtFirstName & "'")

Call AttachAnd("Mi", "'" & txtMiddleInitial & "'")

Call AttachAnd("Last", "'" & txtLastName & "'")

Call AttachAnd("SSN", "'" & txtSSN & "'")


Filter = sSQL

FilterOn = True


End Function

ضوابط چندگانه یا تکی را بررسی کنید
Single: "first='David'"
Multiple:"First='David' and Last='Nishimoto'"
Private Function AttachAnd(sField, sValue)


If sValue = "''" Or sValue = "" Then

Exit Function

End If


If Occurances(sSQL, "=") = 0 Then

sSQL = sSQL & sField & "=" & sValue

Else

sSQL = sSQL & " and " & sField & "=" & sValue

End If


End Function

رخدادهای یک طرح را در عبارت sql بشمارید
Private Function Occurances(sSQL, sOperator)

Dim offset

Dim iCount


offset = 1

While offset <> 0

offset = InStr(offset + 1, sSQL, sOperator)

If offset > 1 Then

iCount = iCount + 1

End If

Wend


Occurances = iCount

 
بالا