• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

حذف حق (کپی رایت) از پایین صفحه در پرستا شاپ

adel28

New member
حذف حق مولف (کپی رایت) از پایین صفحه:

از پوشه ی modules/blockvariouslinks فایل blockvariouslinks.tpl را باز کنید
و کد زیر را حذف و یا با لینک سایت خودتان عوض کنید
{l s='Powered by' mod='blockvariouslinks'} <a href="http://www.prestashop.com">PrestaShop</a>™


همچین modules/blockvariouslinks پوشه ای اصلا وجود نداره!!!
علتش چیه؟
از نسخه 1.5.2.0 استفاده می کنیم.
 

adel28

New member
در اون مسیر خط زیر رو پیدا کنید و حذف کنید

کد:
{if $display_poweredby}<li class="last_item">{l s='Powered by' mod='blockcms'} <a href="http://www.prestashop.com">PrestaShop</a>™</li>{/if}

متاسفانه چنین چیزی در این فایل وجود نداره یا حداقل من پیدا نکردم.
کد های فایل رو قرار دادم:

کد:
[LEFT]{*
* 2007-2012 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2012 PrestaShop SA
* @version Release: $Revision: 14011 $
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

{if $block == 1}
  <!-- Block CMS module -->
  {foreach from=$cms_titles key=cms_key item=cms_title}
    <div id="informations_block_left_{$cms_key}" class="block informations_block_left">
      <h4><a href="{$cms_title.category_link}">{if !empty($cms_title.name)}{$cms_title.name}{else}{$cms_title.category_name}{/if}</a></h4>
      <ul class="block_content">
        {foreach from=$cms_title.categories item=cms_page}
          {if isset($cms_page.link)}<li class="bullet"><b style="margin-left:2em;">
          <a href="{$cms_page.link}" title="{$cms_page.name|escape:html:'UTF-8'}">{$cms_page.name|escape:html:'UTF-8'}</a>
          </b></li>{/if}
        {/foreach}
        {foreach from=$cms_title.cms item=cms_page}
          {if isset($cms_page.link)}<li><a href="{$cms_page.link}" title="{$cms_page.meta_title|escape:html:'UTF-8'}">{$cms_page.meta_title|escape:html:'UTF-8'}</a></li>{/if}
        {/foreach}
        {if $cms_title.display_store}<li><a href="{$link->getPageLink('stores')}" title="{l s='Our stores' mod='blockcms'}">{l s='Our stores' mod='blockcms'}</a></li>{/if}
      </ul>
    </div>
  {/foreach}
  <!-- /Block CMS module -->
{else}
  <!-- MODULE Block footer -->
  <ul style="clear:both;" class="block_various_links" id="block_various_links_footer">
    {if !$PS_CATALOG_MODE}<li class="first_item"><a href="{$link->getPageLink('prices-drop')}" title="{l s='Specials' mod='blockcms'}">{l s='Specials' mod='blockcms'}</a></li>{/if}
    <li class="{if $PS_CATALOG_MODE}first_{/if}item"><a href="{$link->getPageLink('new-products')}" title="{l s='New products' mod='blockcms'}">{l s='New products' mod='blockcms'}</a></li>
    {if !$PS_CATALOG_MODE}<li class="item"><a href="{$link->getPageLink('best-sales')}" title="{l s='Top sellers' mod='blockcms'}">{l s='Top sellers' mod='blockcms'}</a></li>{/if}
    {if $display_stores_footer}<li class="item"><a href="{$link->getPageLink('stores')}" title="{l s='Our stores' mod='blockcms'}">{l s='Our stores' mod='blockcms'}</a></li>{/if}
    <li class="item"><a href="{$link->getPageLink('contact-form', true)}" title="{l s='Contact us' mod='blockcms'}">{l s='Contact us' mod='blockcms'}</a></li>
    {foreach from=$cmslinks item=cmslink}
      {if $cmslink.meta_title != ''}
        <li class="item"><a href="{$cmslink.link|addslashes}" title="{$cmslink.meta_title|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$cmslink.meta_title|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></li>
      {/if}
    {/foreach}
    
  </ul>
  <!-- /MODULE Block footer -->
{/if}

[/LEFT]
 

adel28

New member
با این تغییرات حالا در صفحه مدیریت فروشگاه پرستا با هر کلیک پیغام خطای زیر رو میده:

Copyright.jpg

برای حل مشکل چه باید بکنم؟
 

hidengach

New member
من این خط رو از blockcms.tpl عوض کردم درست شد پرستا 1.6 اینم سایتم :shop.iranlenovo.com خط 129 بود

© 2014 {l s='[1]Ecommerce software by %s[/1]' mod='blockcms' sprintf=['iranlenovo™'] tags=['<a class="_blank" href="http://www.lenovoiran.com">']}
 
بالا