• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

دلنوشته هایی از جنس همه چیز (حسین)

hoseindavudi

کاربر ويژه
fu1982.jpg


کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چه وزنی دارد!​
لطفاهی نپرس دلتنگی چه معنی دارد؟!​
دلتنگی معنی ندارد... درد دارد...
an13.gif
این روزها من​
خدای سکوت شده ام​
خفقان گرفته ام تا​
آرامش اهالی دنیا​
خط خطی نشود...​
اینجا زمین است​
اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است​
اینجا گم که میشوی​
بجای اینکه دنبالت بگردن​
فراموشت میکنن...
an13.gif

fu1983.jpg
دلتنگی چه حس بدی است....​
تنهایی چه حس بدی است​
کاش...​
پاره ای ابر میشدم​
دلم مهربانی می بارید​
کاش نگاهم شرار نور میشد​
اشتی میدادش​
و​
که دوست داشتن چه کلام کاملی است​
و​
من...​
چقدر دلم تنگ دوست داشتن است!
an13.gif
میان ماندن و نماندن

فاصله تنها یک حرف ساده بود

از قول من

به باران بی امان بگو :

دل اگر دل باشد ،

آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد

an13.gif

بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته

آسمان پر باران چشم هایم

بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد

وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟​

 

hoseindavudi

کاربر ويژه
دوســــتت دارم ای تـکـــ رویای زندگـــــی من
دوســــتت دارم ای تنــــها عشــــق من تو تکـــــ چراغ زندگـــــی منــــی
با مــــن بمان تو آن تکـــ واژه زنــــدگی من هستـــی
دوســــتت دارم ای تنها عشق من تو تکــــ خوشی زندگــــی منی
با مـــن بمان تو آن تکــ عشـــق زندگی من هستــــی
دوســــتت دارمـــ ای تنها عشق من تو تکـــ کلید خوشبختی منی
با من بمان تـــو آن تک یاردوران تنهــــایی مــــن هستی
دوســــتت دارمـــ ای تنها عشـــق من تو تکــ ستاره ی زندگـــی منـــی
با مـــن بمان تـــو آن تکــــ نیاز زندگی من هســـتی
دوســـتت دارم ای تنهـــا عشـــق من تو تکـــ امید زنـــدگی منـــی
با مـــن بمان تو آن تکــــ آوای زندگی من هستی
دوستت دارم ای تنهـــا عشق من تو تکـــ دوست شـــبهای مـــنی
با مــــن بمان تو تکــــ معنی دهنده ’ زندگــــی من هســـتی
دوســـتت دارم ای تکـــ رویای زنــــــدگی مـــــــن.

 

hoseindavudi

کاربر ويژه
شب خوابیدی تو تختت ، هی قلت می خوری . . . !

بعد گوشیتو بر می داری می نویسی خوابم نمی بره . . .

سرد می شی ، بغض می کنی ! می بینی هیچکس و نداری که اینو واسش بفرستی . . .

تنهایی سخته . . . خیلی .


 

hoseindavudi

کاربر ويژه
دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقــــت بود
بشنو این التماس رو
 

hoseindavudi

کاربر ويژه
مرابه تختم ببنديد

وسيگاري برايم روشن کنيد

وتنهايم بگذاريد,

هرچقدرهم ناليدم

وفريادزدم

به سراغم نياييد!

من دارم"او"راترک ميکنم...

gham%20copy.jpg

 
بالا