• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه ی اصطلاح «گاوبندی»

baroon

متخصص بخش ادبیات


تا چندی پیش که تراکتور نبود؛ شخم زدن به وسیله گاو انجام می شد. با گذشت زمان واژه «گاوبندی» با قرارداد کارهای کشاورزی هم معنی شد.

اما معنای مجازی آن «ساخت و پاخت» و «شرکت در سودهای نامشروع» از آنجا ریشه گرفته است که مباشران و مأموران گرفتن بهره مالکانه برای آنکه سود بیشتری به دست بیاورند، با یک یا چند نفر از خوش نشین ها در کشاورزی و گاوبندی شریک می شدند و سود به دست آمده از زمین های زیر کشت تعیین و از کشاورزان گرفته می شد. مباشر مساحت زمینهای شراکتی را که با خوش نشین ها گاوبندی کرده کمتر از میزان مقرر تعیین می کرد و یا اصلاً به حساب نمی آورد تا زیانی متوجه او و شریک گاوبندی اش نشود.

ادامه ی این کار از طرف مباشر و خوش نشین موجب شد که اصطلاح گاوبندی برسر زبان ها بیفتد و گاوبندی که کشاورزی و شخم زدن با گاو معنی می داد به معنی ساخت و پاخت شود.
 
بالا