• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مانتو سنتی

parastu

متخصص بخش گالری عکس

مانتو باران

مانتو باران طرحي متفاوت از مانتوهاي مرسوم ميباشدكه از يك سارافون ويك كت بر روي آن تشكيل شده است. اين مانتو طرحي سنتي و زيباداشته و مناسب خانمهاي شيكپوشي ميباشد كه تمايل به استفاده لباسي متفاوت از مابقي لباسهايشان ونيز متمايز از افراد ديگر دارند. اين مانتو را ميتوانيد به همراه ساق درمهمانيها نيزاستفاده كنيد.


بخش هاي مختلف الگو (پارچه ساده) :
1-الگوي تكه جلو 2×
2-الگوي تكه پشت 2×
3-الگوي تكه آستين 2×
4-الگوي تكه سجاف پشت 1×
5-الگويتكهسجاف جلو 2×
6-الگوي تكه دامن جلو 1×
7-الگوي تكه دامن پشت 2×

بخش هاي مختلف الگو (پارچه طرح دار) :
8- الگوي تكه جلو 2×
9- الگوي تكه پشت 1×
10- الگوي تكه سجاف جلو 2×
11-
الگوي تكه سجاف پشت 1×
12- الگوي تكه يقه 4×
13- الگوي تكه سرآستين 4×
14- الگوي تكه سجاف حلقه آستين پشت 2×
15- الگوي تكه سجاف حلقه آستين جلو 2×مراحل برش پارچه :
پارچه را از عرض برروي همديگر تاكرده به صورتي كه خطوط تركي دو طرف پارچه كه در قسمت طول ميباشند برروي همديگر قرار گيرند. حال الگوها را برروي پارچه قرار دهيد به صورتي كه تمامي الگوها از نظر خط راه الگو با تركي پارچه كاملاً موازي باشند.
نكته :
در مانتو باران به دليل نوع طراحي خاص آن دوجنس و دو رنگ متفاوت پارچه به كار رفته است شما مي توانيد به سليقه خود اين دوطرح و رنگ را جا به جا كرده و يا به كل تعويض كنيد. دقت كنيد درهنگام قرار دادن الگوها بر روي پارچه آنها را جا به جا برش نزنيد و بخشهاي الگوي پارچه ساده و پارچه طرحدار را كاملاً از يكديگر مجزا كرده و با فاصله آنها را برش بزنيد.
ميزان اضافه درزي كه در قسمت هاي مختلف الگو منظور مي كنيد بسيار مهم مي باشد، در صورتي كه لباستان را براي يك پرو اساسي آماده مي كنيد حتما در قسمت خطوط پهلو اضافه درز زيادي را در نظر گرفته تا بعد از پرو بتوانيد در صورت نياز از آن استفاده كنيد.
پس از برش پارچه قسمتهاي يقه و سجاف ها و سرآستين ها را لايي بچسبانيد و در صورت تمايل مي توانيد جلوي كت روي ي را نيز ( تكه شماره1 در پارچه ساده) لايي بچسبانيد.

مراحل دوخت سارافون :
درهنگام دوخت دقت كافي را صرف كنيد زيرا تكه هاي طرحدار و ساده دربرخي قسمتها به همديگردوخته ميشوند. ابتدا تكه هاي شماره 8 و 7 ( بالا تنه جلو وپشت پارچه طرح دار) را بر روي همديگر قرار داده وآنها را ازناحيه خطوط سرشانه به يكديگر چرخ كنيد وپس ازچرخ كردن درزها را از يكديگر باز كرده و مابين آنها را اتوكنيد و خطوط پهلوي آنها را نيز بر روي يكديگر منطبق كرده وپس از چرخ كردن آنها را اتو بزنيد. سپس تكه هاي شماره(6 و 7 )دامن جلو وپشت پارچه ساده را بر روي همديگر قرار دهيد و در دو طرف آنها خطوط پهلو راچرخ كرده و اتو كنيد.
سپس دامن پارچه ساده را به بالا تنه طرحدار متصل كرده و دور تا دور خط كمر آنها را به يكديگر چرخ و اتو كنيد. برروي خط مركزي پشت اين مدل يك عدد زيپ مخفي 50 سانتيمتري دوخته ميشود كه لازم است ابتدا خط مركزي پشت را چرخ و اتوكنيد و سپس زيپ را در محدوده كمر به بالا و در جاي خود چرخ كنيد.
اكنون سجافهاي حلقه آستين جلو و پشت كه با شماره هاي (14 و 15) مشخص شده اند را بر روي همديگر به صورت دو به دو قرار دهيد به اينصورت كه يك سجاف جلو و پشت روي يكديگر و سجاف جلو و پشت ديگري نيز بر روي همديگر قرارگيرند،پس ازثابت كردن آنها بر روي همديگر آنهارا از خطوط سرشانه و زير بغل به يكديگر چرخ كرده واتو كنيد.
پس از متصل شدنشان به همديگر آنها را بر روي بالاتنه سارافون قرار دهيد و حلقه ها يآ ستين سجاف و بالاتنه رابه همديگر ثابت كنيد،پس ازثابت كردن آنهارا به همديگر چرخ كرده ودرصورت نياز ميتوانيد اضافه درز را چرت زده ويا از روش كم كردن اضافه درز استفاده كنيد،جهت برگرداندن سجاف به داخل سارافون ميتوانيد از دوخت نيشياميلي برروي آ ن استفاده كنيد.
سجاف را پس از برگرداندن به داخل درناحيه سرشانه و زيربغل به بالا تنه متصل كرده تا ثابت شود.

مراحل دوخت يقه :
اكنون سجاف جلو وپشت را كه باشماره هاي (10 و )11 معرفي كرده ايم را برروي يكديگر قرار داده ازناحيه
سرشانه ههمديگرچرخ و اتوكنيد. تكه شماره 12 كه تكه يقه سارافون ميباشد را چهارمرتبه برش زده ايد، اكنون آنها را دو به دو بر روي همديگرقرارداده و دورتا دورآنهارابه غيرازخط حلقه گردن چرخ كنيد،سپس اضافه درزها را به 5/ 0 سانتيمتر كاهش دهيد و اضافه درز گوشه ها ي آنرا نيز برش بزنيد.
يقه ها را به سمت رو برگردانده و آنها را به طور كامل اتو و پرس كنيد. يقه ها ي آماده شده را بر روي بالاتنه در سمت راست وچپ به صورتي قرار دهيد كه خطوط موازنه مركز جلو و پشت و سرشانه ها بر روي همديگر منطبق شوند ميتوانيد درصورت تمايل بر روي آن را كوك زده تا ثابت شود.
سجاف ها ي آماده شده را نيز بر روي يقه و بالاتنه به گونه اي قرار دهيد كه سمت نماي سجاف به سمت نماي يقه وبالاتنه قرارگيرد. پس ازمنطبق كردن آنها به يكديگردورتا دور يقه را چرخ كرده تا 3 لايه يقه و بالاتنه و سجاف به يكديگرمتصل شوند.
اضافه درز يقه را كم كرده و يا چرت بزنيد و سپس سجاف را به كمك دوخت نيشياميلي به داخل سارافون برگردانيد. اضافه درزها ي مركز پشت سجاف رابه داخل تاكرده و در اطراف زيپ پسدوزكنيد.

مراحل دوخت كت :
بالاتنه جلو و پشترا ( تكه هاي شماره 1و 2) بر روي همديگرقراردهيد و آنهارا از ناحيه خطوط شانه و پهلو ها به يكديگر چرخ كنيد،پس از چرخ كردن درزها را از همديگر بازكرده و مابين آنها را اتوبزنيد.
سجافجلو (شماره 5) وسجاف پشت (شماره 4) راپس از لايي چسباندن برروي همديگر قرار دهيد و خطوط سرشانه آنها را به يكديگر چرخ كرده و اتو كنيد. سپس سجاف ها را برروي بالا تنه قرارداده و دور تا دور حلقه گردن پشت و يقه جلو و خط مركزي جلو را به يكديگر چرخ كنيد، پس ازكم كردن اضافه درزها و دوخت نيشياميلي، سجاف را به سمت داخل بالا تنه برگردانده وروي آنرا اتو بزنيد.

مراحل دوخت آستين كت :
الگوي تكه ( شماره 13) مخصوص سرآستينها ميباشد كه از روي پارچه طرحدار برش زده و آنرا لايي چسبانده ايد. در اين مرحله سرآستين هاي طرحدار را به آستين هايي كه ازپارچه ساده ( شماره 3) برش زده ايد چرخ كرده و اتو كنيد.
پس ازچرخ كردن درزيرآستين، آستين را به حلقه آستين بالاتنه چرخ كنيد. ميتوانيد درصورت تمايل از يك عدد سگك يا دكمه تزييني براي جلوي كت استفاده كنيد.
همانطور كه در طرح اين مانتو نيز مشاهده مي كنيد در قسمت جلوي دامن از يك طرح تكه دوزي استفاده كرده ايم مي توانيد بنابر سليقه خود برروي دامن از پارچه هاي طرح دار تكه دوزي كنيد.
 

parastu

متخصص بخش گالری عکس

مانتو ترمه


تركيب رنگ در ترمه انتخابي بيشتر رنگهاي گرم نارنجي و قهو ه اي است كه عموماً يادآور رنگهاي اصيل در سوزن دوزيهاي بلوچ است كه جز پركارترين سوزن دوزيها در صنايع دستي است ميباشد. در تركيب پارچه ترمه با پارچه مانتو بيشتر سعي شده رنگي متضاد اما در همجواري رنگهاي ترمه، سبز خاص استفاده شود و براي ايجاد توازن بيشتر روي برشها كوكهاي الهام گرفته از سوزن دوزيهاي سنتي انجام شده است.بخشهای مختلف الگو:
1- تكه برش سينه 2×
2- تكه مركزي جلو 2×
3- برش زير كمر در جلو 2×
4- پشت 1×
5- سجاف پشت 1×
6- برگرد يقه 2×
7- پايه يقه 2×
8- آستين 2×
9- برش پشت سرشانه 1×برش :
الگوها را كپي كرده و آماده برش كنيد. تكه پيش سينه از ترمه برش ميخورد. به علت بافت مخصوص ترمه پس از برش اطراف تكه برش خورده را سريعاً زيگزاك كنيد تا ريش نشود. دقت كنيد برشهاي جلو را از محل دكمه خور و سجاف دقيقاً از حاشيه پارچه و با توجه به خط راه آن برش بزنيد. چيدمان توصيه شده بهترين مصرف را به شما م يدهد. به علت جنس پارچه و بافت درشت آن برشهاي هلال زير كمر را حتماً يك راه چرخ معمولي بزنيد تا كش نيايد. پس از برش ترمه سريعاً لايي را به اندازه الگو قيچي كرده به پشت آن بچسبانيد تا ترمه ریش نشود.
لايي يقه و پايه آن را نيز به اندازه الگو قيچي كرده به تك ههاي يقه بچسبانيد. ساسونهاي پشت را علامت بزنيد. جاي درزها را 1 سانتيمتر و در پهلوها 2 سانتيمتر و پايين مانتو 3 سانتيمتر منظور كنيد.مراحل دوخت :
ابتدا ساسون پهلوي سينه ترمه را بدوزيد و اتو كنيد ( روي بالشتك ). برشهاي هلال سينه را بدوزيد. حتماً روي بالشتك اتو كنيد. سپس برش هاي زير كمر را نيز بدوزيد و پرس كنيد. خط مركزي جلو و خط سجاف را مشخص كنيد، اتو بزنيد. بهتر است خط وسط جلو را پس از دوختن برشها و هنگام وصل يقه مشخص كنيد ،برش پشت را بدوزيد و ساسونهاي پشت را بدوزيد و به پهلو اتو كنيد. برگرد يقه را از داخل بدوزيد. جاي درز را باريك كنيد و به رو برگردانيد. برگرد را پرس كرده به پايه ها بدوزيد،يقه را به بالا تنه وصل كنيد.يقه تا اول دكمه خور ادامه پيدا ميكند. آستین هارا 3 سانتيمتردرقسمت كاپ آستين خرد بدهيد درز زير آستين را بدوزيد و از محل نقاط موازنه به حلقه آستين در لباس وصل كنيد. روي برش پايين كمر را دوخت تزئيني با نخ عمامهميرويم. پايين آستين و پايين مانتو را پاكدوزي ميكنيم. ميتوانيم پسدوز كنيم يا از نوار زانفيكس استفاده كنيم. به علت بافت درشت ترمه سعی کنید روی آن را جادکمه نزنید و از دکمه تزیینی استفاده کنید.
 

parastu

متخصص بخش گالری عکس

يكي از مشخصه هاي مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشيه دار است كه معمولا براي استفاده از اين پارچه ها دچار مشكل مي شويم. حاشيه در بعضي پارچه ها در راه طراحي شده و در بعضي از پارچه ها در بيراه است. در اين مدل حاشيه پارچه در راه پارچه است كه به دو قد لباس پارچه نياز داريم.بخش هاي مختلف الگو:

1 -تكه جلو لباس 2×

2 - تكه پشت 1× دولاي بسته
3 -آستين 2×دولاي بسته
4 -لبه آستين 2× دولاي بسته
a: نوار به پهناي 12 سانتيمتر و طول 145 از وسط يقه پشت تا لبه دامن جلو
b: نوار به عرض 2 سانتی متر و طول 55 سانتی متر جهت بسته شدن لباس برش

ابتدا الگوها را با توجه به خط راه و موازنه آن كپي كنيد. در اين مدل تكه شماره 1 كه جلوي لباس است روي حاشيه پارچه قرار مي گيرد و تكه پشت روي دولاي بسته برش زده مي شود. آستين هم روي دولاي بسته پارچه دو بار قيچي مي شود. براي يقه قسمت جلوي لباس نوار a را 2 بار برش بزنید و از وسط تا كنيد و اتو بزنيد.
براي بسته شدن لباس دو بند باريك b را آماده كنيد. لبه آستين نواري به عرض 16 سانتيمتر و طول دور لبه آستين درنظر گرفته شده كه از عرض آن تا مي شود و هنگام برش از قسمتي از حاشيه پارچه درآورده مي شود. 5/ 1 سانتيمتر براي اضافه درز درنظر بگيريد. پايين لباس و چاك در پهلوها را مي توانيد 5/ 2 سانتيمتر براي برگرد علامت بگذاريد.

مراحل دوخت :


سرشانه جلو و پشت را بهم وصل كنيد و اتو بزنيد. تكه لبه آستين را به آستين بدوزيد و درز آن را اتو بزنيد. حلقه آستين را تا نقطه موازنه به بالاتنه لباس وصل كنيد. ادامه گشادي آستين در زير بغل را بهم بدوزيد و آن را اتو بزنيد. درز پهلوي بالاتنه پشت و جلو را تا نقطه موازنه بهم وصل كنيد. ادامه درز پهلو را به صورت چاك باز بگذاريد.

تكه a را كه آماده كرد هايد از يك سمت به دور تكه جلو و پشت بدوزيد و از سمت ديگر آن را پس دوزي كنيد. درزها را در اين قسمت اتو كنيد. براي بسته شدن جلوي لباس دو بند b آماده شده را به خود كمر در قسمت جلو بدوزيد.

پايين لباس را 1 سانتيمتر تو داده همراه با چاكها بدوزيد. لباس چون در پايين تقريبا به صورت راست است به اين چاكها نياز است و هنگام پاكدوزي سعي كنيد چاكها را به اندازه پايين لباس به داخل تا كنيد تا پس از دوخت مرتب تر به نظر آيد.


منبع: بانو کده
 

raz67

New member
سلام منم مانتوهای سنتی روخیلی دوست دارم والبته فقط بخاطر بخش خیاطی عضو شدم مرسی از کاراتون:گل:
 
بالا