• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

معنا و ریشه ی واژه ی «میرزا» چیست؟

baroon

متخصص بخش ادبیات


میرزا کوتاه شده ی "امیرزاده" است.
میرزا: میر (مخفف امیر) + زا (مخفف زاده) = امیرزاده

این واژه ظاهراً از زمان تیموریان رواج یافته است.

در دوره ی قاجار هرگاه پیش از نام افراد ذکر می شد، به معنای «آقا» بود.
مانند: میرزاجعفر
و اگر بعد از نام افراد می آمد دلیل بر شاهزادگی بود.
مانند: محمدعلی میرزا- احمد میرزا


بعدها به عنوان یک لقب محترمانه برای افراد با سواد بدون توجه به نکته ای که ذکر شد به کار رفت. حتی کار به جایی رسید که میرزا به تنهایی یک نام شد؛ بی آنکه دارنده ی آن امیرزاده باشد.
 
بالا