• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

نمودار مس

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 19:06:13 به وقت تهران:
8734.52

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 12:23:34 به وقت تهران:
8938.45

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 11:58:15 به وقت تهران:
8917.5

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 11:59:36 به وقت تهران:
8911.99

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 14:09:43 به وقت تهران:
8813.89

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 15:05:32 به وقت تهران:
9171.04

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 11:47:08 به وقت تهران:
9109.31

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 18:32:27 به وقت تهران:
8990.26

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 19:09:47 به وقت تهران:
8905.38

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php
 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 14:55:39 به وقت تهران:
89.09

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 15:03:41 به وقت تهران:
89.18

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 

ahmadfononi

معاونت انجمن
قيمت مس در بازار جهانی در ساعت 14:14:21 به وقت تهران:
97.44

نمودار لحظه ای 24 ساعته مس
copperchart1.php

 
بالا