• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

کمک در نحوه تغییر هدر قالب وبلاگ با فرمت css

ASHKAN

متخصص بخش تلفن همراه
سلام بچه ها من یه قالب css دانلود کردم و رو وبلاگ آپش کردم بعد هر کاری می کنم هدرش که تو فایل css هست عوض نمیشه یعنی موقع

جایگزینی تو style.cssو کذاشتنش تو وبلاگ موقع لود صفحه صفحه ناقص بالا میاد(خیلی به هم ریخته) به نظرتون مشکل از چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

قالب
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa" lang="fa-IR">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="designer" content="Milad abbasi">
<meta name="designerUrl" content="http://www.m-graphic.ir/">
<meta name="google key" content="C115MG10014C">
<meta content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->" name="description" />
<meta content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->" name="keywords" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link rel="stylesheet" href="http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css" type="text/css" type="text/css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/favicon.png">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<script language ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظرات (0)";
if ( intCount>0) strResult="نظرات " + "(" + intCount + ")";
strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" class=text3>" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

<script type="text/javascript" src="http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/jquery.min.js"></script>

  <script language="javascript">
    $(document).ready(function() {

      /*   1st example  */

      /// wrap inner content of each anchor with first layer and append background layer
      $("#menu li a").wrapInner( '<span class="out"></span>' ).append( '<span class="bg"></span>' );

      // loop each anchor and add copy of text content
      $("#menu li a").each(function() {
        $( '<span class="over">' + $(this).text() + '</span>' ).appendTo( this );
      });

      $("#menu li a").hover(function() {
        // this function is fired when the mouse is moved over
        $(".out",  this).stop().animate({'top':  '45px'},  250); // move down - hide
        $(".over",  this).stop().animate({'top':  '0px'},    250); // move down - show
        $(".bg",  this).stop().animate({'top':  '0px'},    120); // move down - show

      }, function() {
        // this function is fired when the mouse is moved off
        $(".out",  this).stop().animate({'top':  '0px'},    250); // move up - show
        $(".over",  this).stop().animate({'top':  '-45px'},  250); // move up - hide
        $(".bg",  this).stop().animate({'top':  '-45px'},  120); // move up - hide
      });
          

      /*  2nd example  */
      
      $("#menu2 li a").wrapInner( '<span class="out"></span>' );
      
      $("#menu2 li a").each(function() {
        $( '<span class="over">' + $(this).text() + '</span>' ).appendTo( this );
      });

      $("#menu2 li a").hover(function() {
        $(".out",  this).stop().animate({'top':  '45px'},  200); // move down - hide
        $(".over",  this).stop().animate({'top':  '0px'},    200); // move down - show

      }, function() {
        $(".out",  this).stop().animate({'top':  '0px'},    200); // move up - show
        $(".over",  this).stop().animate({'top':  '-45px'},  200); // move up - hide
      });

    });

  </script>
</head>

<body>
<div id="mbody">

  <div id="content">
  <div id="nav">
     <ul>
  
    </ul>
    </div>
<div class="top_ads">
<a href="http://m-graphic.ir" target="_blank">
<img border="0" src="" width="468" height="60"></a>
<a href="http://mgraphic.ir" target="_blank">
<img border="0" src="" width="468" height="60"></a>
</div> <div id="content-up"></div>
 <div id="content-side">

 <div class="nav-c115">
<div id="menu" class="menu">
      <ul>
  <li><a href="<-BlogUrl->"><span>صفحه اصلي</span></a></li>
  <li><a href="<-BlogArchiveLink->"><span>آرشیو مطالب</span></a></li>
  <li><a href="mailto:<-BlogEmail->"><span>پست الکترونيک</span></a></li>
  <li><a href="<-BlogUrl->/posts/"><span>عنوان مطالب</span></a></li>
      </ul>
  <div id="search">
<form method="Get" action="http://google.com/search">
  <input name="s" value="<-BlogId->.blogfa.com" type="hidden">
    <input name="sa" value="" class="search-button" type="submit">
  <input name="s" id="s" size="20" class="search-input" type="text">
</form>
  </div>

</div>
</div>

<!--Banner-->
<center>


</center>
<!--/Banner-->

<div id="rightcol">


<!--start block-->
<div id="rightcol-up">
  <div id="rightcol-uptext">موضوعات</div><div id="rightcol-uptext-en">Category</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
    <div id="rightcol-btext">
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
    </div>
</div>
    <div id="rightcol-down"></div>
<!--end block-->      

<!--start block-->
<div id="rightcol-up">
  <div id="rightcol-uptext">دوستان</div><div id="rightcol-uptext-en">Ferends</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
    <div id="rightcol-btext">
<ul><BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump></ul>
<ul><li><a href="http://www.m-graphic.ir/">ام گرافيک</a></li></ul>
<ul><li><b><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">نمايش تمام پیوندها</a></b></li></ul>
    </div>
</div>
    <div id="rightcol-down"></div>
<!--end block-->        
    
<!--start block-->
<div id="rightcol-up">
  <div id="rightcol-uptext">پیوند های مفید</div><div id="rightcol-uptext-en">free links</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
    <div id="rightcol-btext">
<ul><li><a href="http://www.m-graphic.ir/">ام گرافيک</a></li></ul>
<ul><li><a href="http://www.fontyab.com/">فونت یاب</a></li></ul>
<ul><li><a href="http://www.my-design.in/">طرح من</a></li></ul>
<ul><li><a href="http://www.webbarg.ir/">وب برگ</a></li></ul>
<ul><li><a href="http://www.hadafweb.com/">هدف وب</a></li></ul>
    </div>
</div>
    <div id="rightcol-down"></div>
<!--end block-->            
</div>

<div id="leftcol"><!--start block-->
<div id="leftcol-up">
  <div id="leftcol-uptext">آخرين مطالب ارسالي</div><div id="leftcol-uptext-en">Last Posts</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
     <div id="leftcol-btext">
<ul>
<BlogPreviousItems items="30"><li><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></li></BlogPreviousItems>
</ul>
     </div>
    </div>
    <div id="leftcol-down"></div>
<!--end block-->

<!--start block-->
<div id="leftcol-up">
  <div id="leftcol-uptext">آرشيو</div><div id="leftcol-uptext-en">Archiv</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
     <div id="leftcol-btext">
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
     </div>
</div>
<div id="leftcol-down"></div>
<!--end block-->

<!--start block-->
<div id="leftcol-up">
  <div id="leftcol-uptext">نویسندگان</div><div id="leftcol-uptext-en">Author</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
     <div id="leftcol-btext">
<ul>
<BlogAuthors><li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
     </div>
</div>
<div id="leftcol-down"></div>
<!--end block-->
      
</div>

<div id="centercol">   


<!--post-->
<BLOGFA>
          <div class="post">
            <div class="post-top"><b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b> - <-PostDate-> :: <-PostTime-></div>
            <div class="post-bg">
              <div class="post-det">
                 <img border="0" src="http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/images/category.png">دسته بندي : <BlogPostCategoriesBlock><BlogPostCategories separator="، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>
              </div><BR />
              <div class="post-entry">
              <-PostContent->
              <center><div class="post-tag">
                <BlogPostTagsBlock>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
              </div></center>
              </div>

            </div>
            <div class="post-bot">
              <img border="0" src="http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/images/author.png"> نويسنده : <a href="<-PostAuthorLink->"><-PostAuthor-></a>  <img border="0" src="http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/images/comment.png"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
<BlogExtendedPost><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب ...</a></BlogExtendedPost>
            </div>
            </div>
</BLOGFA>
<!--/post-->

</div>
<div class="footer">
<div class="footer-text">
تمامي حقوق طراحي و ثبت براي تیم وب اشکان محفوظ مي باشد | طراحي :<strong> <a href="http://www.pabdna.blogfa.com/">اشکان عبدالله زاده</a></strong>
<br><P>


<a href="<-BlogUrl->"><span>صفحه اصلي</span></a> | 
<a href="<-BlogArchiveLink->"><span>آرشیو مطالب</span></a> | 
<a href="<-BlogUrl->/posts/"><span>عنوان مطالب</span></a> | 
<a href="<-BlogProfileLink->" target="_blank"><span><b>مدیر سایت</b></span></a> | 
<a href="http://webbarg.ir"><span>وب برگ</span></a> | 
<a href="http://fontyab.com"><span>فونت یاب</span></a>
<!-- Begin WebGozar.com Counter code -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2281495&t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=2281495" target="_blank">آمار</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->

<br><p>
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رايانه هرگونه کپي برداري غير مجاز از اين سايت ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد
</div>
</div>
</div></div></div>
</div>
</body></html>

اینم کد قالب ببینین می تونید هدرشو عوض کنید؟؟ بدون اینکه قالب بهم fریزه؟

آدرس وبلاگ :www.pabdana.blogfa.com
 

ahmadfononi

معاونت انجمن
با سلام
این دوبار هست که دارم مینویسم این سیستم هی ریست میشه :نیش:

ببین اشکان جان برای اینکار شما باید آدرس تمام تصاویر که توی فایل css هست رو تغییر بدید.

برای اینکار مثلا اگر بخواهید که هدر رو عوض کنید باید دوباره اون فایل css رو آپلود کنید.

پس بقیه تصاویر آدرس درستی رو ندارند.

مثلا من یک مورد رو به شما نشون میدم شما دیگه ادامه بدید :

الان این میشه بک گراند شما

http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/images/bg.jpg

این آدرس / حالا شما وقتیکه فایل رو دوباره آپ میکنید این آدرس به این صورت درج میشه images/bg.jpg

حالا شما بیایید این کار رو انجام بدید اول فایل css رو دانلود کنید / بعد آدرس هدر خودتون رو وارد کنید و سپس هرجا که عکسی موجود بود اول آدرس عکس این رو وارد کنید :


وقتیکه این رو وارد کنید تمام تصاویر رو میاره.

اگر نتونستی آدرس هدرت رو بده خودم واست درستش کنم
 

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
خب اینطوری حلش کن:
فایل css قالب در این آدرس قرار دارد:
http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css

حالا در داخا اون فایل یک قسمت وجود داره به این صورته:
کد:
 #mbody { background : url(images/header.jpg) center top no-repeat transparent; height : 205px;  }
اگر دقت کنی یک آدرس داره به اینصورت :
کد:
images/header.jpg
که چون هدر در ام گرافیک آپلود شده و در پوشه قالب آدرس هدر به این صورت درمیاد:
کد:
dl.m-graphic.ir/themes/c115/images/header.jpg

--------
حالا محتوای فایل css داخل http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css رو کپی کن در نوت پد و بعد تصویرتو آپلود کن و آدرس هدری که میخوای رو بذاری به جای images/header.jpg در داخل محتوای کپی شده جایگزین کن.
یعنی اون قسمت هدر اینطوری میشه:
کد:
 #mbody { background : url(http://linkeaks.jpg) center top no-repeat transparent; height : 205px;  }
------------
حالا فایل css که درست کردی رو آپلود کن مثلا در پرشین گیگ
بعدش آدرس فایل css آپلود شده رو به جای http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css جایگزین کن.
موفق باشی
 

ahmadfononi

معاونت انجمن
اشکان جان من فایل css رو برات درست کردم فقط مونده که آدرس هدرت رو تغییر بدی.
 

پیوست ها

 • style.zip
  2.4 کیلوبایت · بازدیدها: 29

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
فکر کنم خودش انجام بده بهتره هر جا راهنمایی خواست میگیم.
 

lMajidbakhshi

New member

lMajidbakhshi

New member
خب اینطوری حلش کن:
فایل css قالب در این آدرس قرار دارد:
http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css

حالا در داخا اون فایل یک قسمت وجود داره به این صورته:
کد:
 #mbody { background : url(images/header.jpg) center top no-repeat transparent; height : 205px;  }
اگر دقت کنی یک آدرس داره به اینصورت :
کد:
images/header.jpg
که چون هدر در ام گرافیک آپلود شده و در پوشه قالب آدرس هدر به این صورت درمیاد:
کد:
dl.m-graphic.ir/themes/c115/images/header.jpg

--------
حالا محتوای فایل css داخل http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css رو کپی کن در نوت پد و بعد تصویرتو آپلود کن و آدرس هدری که میخوای رو بذاری به جای images/header.jpg در داخل محتوای کپی شده جایگزین کن.
یعنی اون قسمت هدر اینطوری میشه:
کد:
 #mbody { background : url(http://linkeaks.jpg) center top no-repeat transparent; height : 205px;  }
------------
حالا فایل css که درست کردی رو آپلود کن مثلا در پرشین گیگ
بعدش آدرس فایل css آپلود شده رو به جای http://dl.m-graphic.ir/themes/c115/style.css جایگزین کن.
موفق باشی


سلام من هر کار میکنم نمیشه اگه ممکنه این فایل css رو برام درست کن خواهشا
آدرس قالب_فکر نکنم نیاز بشه .ولی میزارم
http://p30up.ir/up/j5awo57oy6enuf5iy8p.txt
ادرس فایل css
http://www.dl.greenskin.ir/theme/theme_music7/ccc/base.css
ادرس هدر_این هدر یکم از هدر اصلی بزرگتره
http://p30up.ir/up/51z1r5otdfwdzwf7lqhb.gif
ممنونم
 

chamran

New member
فوری برای سایت هیئت دانشگاه

با سلام .

من هم میخوام هیدرمو عوض کنم اما نشد ، قالب من جوریه که باید کل عکسهای css عوض بشه .
من تا قسمت ذخیره کردن سی اس اس توی نوتپد میرم بعد توی تغییر عکس ها توی این قسمت کاملا گیج میشم لطفا کمک کنید اگه امکان داره خیلی ریز توضیح بدین .

کد خام قالب رو براتون میگذارم لطف کنید با همین کد بطور مثالی توضیح بدین .

کد خام قالب من: http://s3.picofile.com/file/7701777525/b_theme.txt.html

soleimani91@chmail.ir
 
آخرین ویرایش:

shiri1356

New member
سلام.وقت بخیر.لطفا اگه امکان داره هدر این قالب را برای من تغییر دهید.خیلی خیلی ممنونم

کد قالب:

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title><div style="border-width: 0px; z-index: 1000; position: fixed; right: 0px; bottom: 0px;"><a href="http://www.313theme.ir/post/category/68/" target="_blank" rel="nofollow" ><img src="http://s3.picofile.com/file/7916084294/s12.png" /></div></a>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://vatanskin.com/theme/97/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align=center><div style="width:775">
<div class=Pichak>
<div id=header>


<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>
<div class=top-menu2>

<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:400">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> |
<a href="/archive">آرشیو مطالب</a> |
<a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با من </a> |
<a title="قالب وبلاگ شب پرستاره" href="http://www.vatanskin.com/view/97.php" rel="nofollow" >قالب وبلاگ</a> |
<a href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div>
</div></div>


<div id=main-back>

<div class=main>

<div class=post>

<div align="center">
<p align="center">
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=en" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/United%2520Kingdom.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=ar" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Saudi%2520Arabia.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=sq" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Albania.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=bg" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Bulgaria.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=ca" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Andorra.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=cs" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Czech%2520Republic.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=da" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Denmark.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=tl" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Philippines.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=de" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Germany.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=el" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Greece.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=hu" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Hungary.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=it" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Italy.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=ko" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/South%2520Korea.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=lv" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Latvia.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=pt" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Portugal.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=ro" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Romania.png" width="24" height="24"></a>
<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/translator/trans.php?sl=fa&tl=vi" rel="nofollow" >
<img border="0" src="http://pichak.net/blogcod/translator/images/Viet%2520Nam.png" width="24" height="24"></a>
</div>

<BLOGFA>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
</div>

<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<BlogPostCategoriesBlock><br>موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator=" ، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=" , "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-> | <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging { direction:rtl; font-size:1.2em; height:30px; margin:40px 0 0; color:#777777 padding-bottom: 20px; text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #777777 display:inline-block; margin:0 3px; padding:1px 5px; text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active { color:#777777}.pging a.current:link, .pging a.current:visited { background-color:#777777 border:1px solid #777777 color:red; cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#777777">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
       <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#777777">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>


<div class=C-post><center><b><font size="1">.:</font></b> <a title="قالب وبلاگ" rel="nofollow" href="http://www.vatanskin.com" target="_blank">

</center>
</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>جستوجو</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<center><table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=pichak.net/blogcod/google>
<img border=0 src=http://pichak.net/blogcod/google/pichak.net.gif alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=<-BlogUrl-> type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اينترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
</center></td></tr></tbody></table></center></form></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ویژه مدیریت وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.pichak.net/blogcod/up/js/">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><b><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pichak.net/verification/index.php?n=12&url=<-BlogUrl->">پیج رنک وب</a></b></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://zibasaz.net/?n=3">تصاویر زیباسازی</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/web/">آموزش وبلاگ نویسی</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نويسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>حامیان وطن اسکین</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="http://www.behpayamak.com" rel="nofollow" >اس ام اس منطقه ای</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="مراحل رشد نوزاد" target="_blank" href="http://niniban.com/fa/list/11/92" rel="nofollow" >مراحل رشد کودک</a>
| <a href="http://www.email-bank.ir/" rel="nofollow" >بانک ایمیل</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://behinpayam.com" rel="nofollow" >سامانه ارسال پیامک</a> | <a href="http://www.rastinsms.com" rel="nofollow" >پنل پیامک</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://khosoof.ir" rel="nofollow" >خسوف</a>
| <a href="http://coraline.ir" rel="nofollow" >کورالین</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://rangemoo2014.jadidweb.ir/?cat=25" rel="nofollow" >رنگ مو</a>
| <a href="http://www.sms.com" rel="nofollow" >ارسال اس ام اس مشاغل</a>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>
<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
<div class=li-Sid><a title="قالب وبلاگ شب پرستاره" href="http://www.vatanskin.com/view/97.php" rel="nofollow" >قالب وبلاگ شب پرستاره</a></div>
<div class=li-Sid><a href="http://vatanskin.com/blogfa.php" rel="nofollow" >قالب بلاگفا</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>تصویر تصادفی</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><script type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/random-photos/3d/random.js"></script></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آی پی شما</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><script language="javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/show-ip/show-ip.php?type=3"></script></p>
<p align="center"><script type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/time-data/time-data.js"></script></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ساعت</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 7pt">
<object id="obj24" border="0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" width="150" height="150" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param NAME="_cx" VALUE="3968">
<param NAME="_cy" VALUE="3968">
<param NAME="FlashVars" VALUE>
<param NAME="Movie" VALUE="http://cld.persiangig.com/dl/VQPhUW/Clock3.swf">
<param NAME="Src" VALUE="http://cld.persiangig.com/dl/VQPhUW/Clock3.swf">
<param NAME="WMode" VALUE="transparent">
<param NAME="Play" VALUE="false">
<param NAME="Quality" VALUE="High">
<param NAME="AllowScriptAccess" VALUE>
<param NAME="DeviceFont" VALUE="0">
<param NAME="EmbedMovie" VALUE="0">
<param NAME="SWRemote" VALUE>
<param NAME="MovieData" VALUE>
<param NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1">
<param NAME="Profile" VALUE="0">
<param NAME="ProfileAddress" VALUE>
<param NAME="ProfilePort" VALUE="0">
<param NAME="AllowNetworking" VALUE="all">
<param NAME="AllowFullScreen" VALUE="false">
<param NAME="AllowFullScreenInteractive" VALUE>
<param NAME="IsDependent" VALUE="0">
<embed src="http://cld.persiangig.com/dl/VQPhUW/Clock3.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj24" width="150" height="150" quality="High" wmode="transparent" play="false"></object>
</span></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پيوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a href="http://vatanskin.com/blogfa.php" rel="nofollow" >قالب بلاگفا</a></div>
<div class=li-Sid><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>حامیان وطن اسکین</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="http://starsofjudo.ir" rel="nofollow" >ستارگان جودو</a>
| <a href="http://sedadaily.ir" rel="nofollow" >صدای روزانه</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://kharid4.com/?p=2466" rel="nofollow" >گن اسپچ</a> | <a href="http://pichak.net/hafez/" rel="nofollow" >فال حافظ</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://www.payam-resan.com" rel="nofollow" >پنل رایگان اس ام اس</a>
| <a title="کاشت مو" href="http://bartarinha.com/category/335/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88" rel="nofollow" >کاشت مو</a>
</div></div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ویژه بینندگان عمومی</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/anbia/" rel="nofollow" >فال انبیا</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/chat/" rel="nofollow" >چت روم</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/hafez/" rel="nofollow" >فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/talebini-ezdevaj/" rel="nofollow" >فال ازدواج</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/roozanehfall/" rel="nofollow" >فال روزانه</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/fun/tabir/" rel="nofollow" >تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://pichak.net/fun/game-online/" rel="nofollow" >بازی آنلاین</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>برچسب‌ها وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogTags>
<div class=li-Sid><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a></div>
</BlogTags>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogTagsBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>

</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div><!--http://shorehosein.blogfa.com/--><script language="javascript" src="" ></script><!--http://shorehosein.blogfa.com/-->
</p><div style='display:none'><script language='javascript' src='http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1203612&t=counter'></script></div>
</body>
</html>
لینک هدر قالب تغییر یافته:
http://www.axgig.com/images/41201886752126619582.jpg
 
بالا