• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

How to Address People in English

وضعیت
موضوع بسته شده است.

BLaDe

متخصص بخش زبان
?What should I call you
شما را چگونه بنامم؟

How to Address People in English
چگونگی خطاب افراد ...


First nameSurname
Family name
Last name
WilliamShakespeare
HilaryClinton
English learners often feel confused about how to address people properly. Many feel uncomfortable asking the question, "What should I call you?" Even native English people find this question awkward. Some parents don't know what to call their children's teacher


زبان آموزان اغلب در مورد چگونگی خطاب نمودن صحیح افراد احساس گیجی می کنند. بسیاری در مورد پرسیدن این سوال احساس ناراحتی می کنند ، " من می بایست شما را چه خطاب کنم ؟ حتی افراد انگلیسی اصیل این سوال را زشت و ناشیانه می دانند. برخی والدین نمی دانند معلم فرزندانشان را چه خطاب کنند.

:Note that
به خاطر داشته باشید که :

"for Mr we say "Mister
آقا
"
for Mrs we say "Misses
خانم ( کسی که ازدواج کرده و متاهل است )
"for Miss we say "Miss
بانو ( کسی که ازدواج نکرده و مجرد است )

"
for Ms we say "Mizz

خانم (کسی که نمیدانیم مجرد است یا متاهل )

Why is "What should I call you?" such a difficult question to ask? Perhaps it's because you are asking the other person to provide their status or position in the world in relationship to yours. This position may involve age, job, education, religion and even marital status


چرا "من می بایست شما را چه خطاب کنم؟" انقدر سوال سختی برای پرسش است ؟ شاید به این دلیل است که شما از فرد دیگر میخواهید تا وضعیت و موقعیت خود در جهان در رابطه با شما رافراهم کند. موقعیت ممکن است سن ، شغل ، تحصیلات ، مذهب و حتی وضعیت تأهل را درگیر کند.


Since English is a language, rather than a culture, it is difficult to teach English learners exactly how to address people. There will always be some people and some professions that require more formality than others. Addressing people in writing has different rules and formalities than in speakingاز آنجایی که انگلیسی یک زبان است تا یک فرهنگ ، آموزش دقیق زبان آموزان جهت خطاب افراد دشوار است. همواره تعدادی از افراد و تعدادی مشاغل وجود خواهند داشت که مستلزم فرمالیته بیشتری نسبت به دیگران هستند. خطاب افراد در نوشتار دارای قوانین و فرمالیته متفاوتی نسبت به گفتار است.


Asking the question
پرسش سوالIf you are unsure of what to call someone, it's best to use a formal address or simply ask one of these questions

اگر شما از چیزی که میخواهید با آن فردی را خطاب کنید مطمئن نیستید ، استفاده از یک خطاب رسمی یا پرسیدن یکی از این سوال ها بهترین کار است :


 • ? What should I call you


  [*]
  ? What should I call your mum / the teacher / the manager


  [*]
  Can I call you [first name] ?

  [*]
  Is it okay if I call you [the nickname you've heard others use] ?

  [*]
  What's your name? (use in a casual situation like a party or classroom where first names are used)


Answering the question

پاسخ دادن این سوال

You might not be the only person wondering about titles. Students, colleagues or acquaintances may not know what to call you. If they seem unsure about how to pronounce your name, or you want them to call you something more casual, help them out

شما ممکن است تنها کسی نباشید که درباره عناوین متعجب هستید. دانش آموزان ، همکاران ، آشنایان ممکن است ندانند که شما را چه خطاب کنند. اگرآنها درباره چگونگی تلفظ اسمتان نامطمئن به نظر می رسند ، یا شما از آنها میخواهید که شما را چیزی بیش از خودمانی بنامند ( خطاب کنند ) ، به آنها کمک کنید : • [*=center][Please, call me [first name
  [*=center][You can call me [nickname or short form
  می توانید منو ( نام مستعار یا نام مخفف ) صدا کنید.
Formal Titles in English
عناوین رسمی در انگلیسی

In business situations, use formal titles unless the people you meet tell you otherwise. To get someone's attention you can say: "Excuse me, Sir" or "Pardon me, Madam/Ma'am." To greet someone you can say: "Hello Sir" or "Good morning, Madam/Ma'am."

در شرایط کسب و کار ، از عناوین رسمی استفاده کنید ، مگر این که افرادی که ملاقات می کنید در غیر اینصورت بگویند. برای جلب توجه کسی می توانید بگویید : "ببخشید، آقا" یا " عذر میخوام ، خانم / مادام . " برای خوش آمدگویی به کسی شما می توانید بگویید: " سلام آقا " یا " صبح بخیر ، خانم / مادام. "

The phrase "Yes, Sir!" (or "Yes, Madam/Ma'am!") is sometimes used by native speakers in a sarcastic way. For example when a young child tells his father to "close his newspaper" the parent might say, "Yes, sir!" and laugh. You might also hear a mother saying, "No Madam/Ma'am" to her daughter's request for something unreasonable.

:Here are the formal titles English speakers use (listen to the pronunciation)
در اینجا عناوین رسمی انگلیسی ای که سخنگویان استفاده می کنند ( به تلفط گوش دهید ) موجودند :

 1. [*=center]Sir (adult male of any age)
  آقا ( مرد بالغ و بزرگسال با هر سن )

  [*=center]Ma'am (adult female - North American)
  خانم ( زن بزرگسال - آمریکای شمالی )

  [*=center]Madam (adult female)
  خانم ( زن بزرگسال )

  [*=center]Mr + last name (any man)
  آقای + نام خانوادگی فرد ( همه مردها )

  [*=center]Mrs + last name (married woman who uses her husband's last name)
  خانم + نام خانوادگی فرد ( زن متأهلی که از نام خانوادگی شوهرش استفاده می کند )

  [*=center]Ms + last name (married or unmarried woman; common in business)
  خانم + نام خانوادگی فرد ( زن مجرد یا ازدواج نکرده ؛ در کسب و کار و تجارت رایج است )


  [*=center]Miss + last name (unmarried woman)
  خانم + نام خانوادگی فرد ( زن مجرد )


  [*=center]Dr + last name (some doctors go by Dr + first name)
  دکتر + نام خانوادگی فرد ( برخی دکتران اینگونه می آیند : دکتر + نام کوچک فرد )

  [*=center]Professor + last name (in a university setting)

استاد + نام خانوادگی فرد ( در تشکیلات یک دانشگاه )

When you are writing to someone for the first time, use a formal address: Mr or Ms + the person's last name if you know it. If you can't find the last name, use a generic title such as Sir or Madam. The respondent may address you by your first name and sign off with their first name. In today's business world, the following correspondence is usually more casual. If you write back a second time you can use the respondent's letter as a guideline. If they address you by your first name and sign off with their first name, you can do the same.

هنگامی که شما در حال نوشتن برای کسی برای اولین بار هستید ، از یک خطاب رسمی استفاده نمایید : آقای یا خانم + نام خانوادگی شخص درصورتیکه شما آن را می دانید . اگر شما نمی توانید نامش را پیدا کنید ، از یک عنوان کلی مانند آقا یا خانم استفاده کنید. مخاطب ممکن است به شما را با نام کوچکتان خطاب کند و با نام کوچک خود امضا کند. در دنیای کسب و کار امروزی ، مکاتبات زیر است معمولا اتفاقی تر هستند . اگر شما برای بار دوم نامه بنویسید ، می توانید از نامه مخاطب به عنوان یک راهنما استفاده کنید. اگر آنها شما را با نام کوچکتان خطاب کردند و با نام کوچکشان امضا کردند ، شما نیز می توانید همین کار را انجام دهید.

Occasionally you may have a close relationship with someone who typically gets called Sir, Madam, Mr or Mrs (for example, a business executive, a celebrity, a professor or a person older than yourself). At some point this person may give you permission to use his or her first name. In English we use the phrase "on a first name basis" or "on first name terms" to describe a relationship that is not as formal as it seems it should be. To describe this you would say, for example: "Pete's mom and I are on a first name basis" or "My teacher and I are on first name terms"

گاهی اوقات شما ممکن است با کسی که به طور معمول به عنوان آقا، خانم ، آقا یا خانم (به عنوان مثال ، یک مجری تجاری ، یک هنرمند مشهور ، یک استاد و یا یک شخص مسن تر از خودتان ) نامیده و خطاب میشود ،یک رابطه نزدیک و صمیمی داشته باشید. در برخی موارد این شخص ممکن است به شما اجازه دهد تا از نام کوچک او استفاده کنید. در زبان انگلیسی ما از عبارت " بر اساس نام کوچک " و یا " به اصطلاحِ نام کوچک " جهت توصیف رابطه ای که آنگونه که به نظر می رسد باید باشد ، رسمی نیست استفاده می کنیم. برای توصیف این امر شما به عنوان مثال می گویند : "مادر پیت و من بر اساس نام کوچک هستند "یا "من و معلمم در اصطلاح نام کوچک هستیم"

Informal Titles in English
عناوین غیر رسمی در زبان انگلیسی

Casual or very close relationships require an informal form of address:
روابط خودمانی یا بسیار نزدیک نیازمند یک شکل خودمانی از خطاب هستند : • [*=center]First name (friends, students, children)
  [*=center]نام کوچک ( دوستان ، دانش آموزان / دانشجویان ، فرزندان )
  [*=center]Miss/Mr + first name (sometimes used by dance or music teachers or childcare workers)
خانم / آقای + نام کوچک ( برخی اوقات به وسیله معلمان رقص یا موسیقی
یا کارگران مراقبت فرزند استفاده میشود )Titles of Affection
عناوین تاثیرگذار

When addressing a child, a romantic partner, or a close friend or family member (usually younger) people often use these terms of endearment, also known as "pet names":

هنگام خطاب یک فرزند ، یک شریک عاشقانه یا یک دوست نزدیک و صمیمی یا عضو خانواده ( معمولا فرد جوانتر ) ، مردم اغلب از این اصطلاحات عاطفی که به عنوان اسامی pet شناخته شده اند ، استفاده می کنند :
 • [*=center]Honey (child, romantic partner, or younger person)
عزیزم ، عسلم ( فرزند ، شریک رمانتیک ، یا شخص کوچکتر )


 • [*=center]Dear عزیزم
  [*=center]Sweetie عزیزم ( مامانی )
  [*=center]Love عشقم
  [*=center]Darling عزیزم ، محبوبم
  [*=center]Babe or Baby (romantic partner)
  عزیزم ( شریک عشقی )

  [*=center]Pal (father or grandfather calls male child)
  بابا ( پدر یا پدر بزرگ فرزند پسر خود را می نامد )

  [*=center]Buddy or Bud (very informal between friends or adult-to-child; can be seen as negative)
  رفیق ( بسیار خودمانی میان دوستان یا بزرگسالان به فرزند ؛ می تواند منفی دیده شود )

ترجمه متن : ایران انجمن

 
آخرین ویرایش:
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا