• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اوزیریس

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
نویسنده : حامد منوچهری کوشا
اوزیریس Osiris، ایزد بزرگ اساطیر مصری، خداوند زندگی، مرگ و حاصلخیزی است. همچنین او را پدر همگان نیز نامیدهاند. نام اوزیریس اولین بار در هیروگلیفهای تاریخی مصر به مفهوم ” چشم نشسته بر اورنگ” برده شده است. از آنجا که اغلب گفته شده است ایزیس، مادر هوروس بوده و اوزیریس نیز، همسر ایزیس است، او را پدر هوروس نیز دانستهاند. اما برای توضیح اینکه چطور پادشاه مردگان یعنی اوزیریس، میتواند به ایزدی چنان زنده چون هوروس، که نماد زندگی است، حیات ببخشد، افسانه ایزیس و اوزیریس خلق شد. بر طبق این افسانه، اوزیریس به دست برادرش ست که خواهان پادشاهی او بود، کشته میشود. سپس اوزیریس بصورت آنوبیس دوباره زاده شده و ایزد مردگان میگردد و با ایزیس ازدواج کرده، فرزند آن دو هوروس میشود. بنابراین چون هوروس بعد از رستاخیز اوزیریس متولد میشود، او را نماینده شروعی تازه میدانند. از آنجا که پتاح ایزد رستاخیز مجدد بوده است، او را با اوزیریس ترکیب کرده و ایزدی به نام پتاح-اوزیریس بوجود آوردند. از طرفی، چون باور بر این بوده است که شب هنگام، خورشید در دنیای زیر زمین به سر میبرد، پتاح-اوزیریس را ایزد خورشید در هنگام شب نیز دانستهاند که هر صبح، به خورشید تولدی دوباره میبخشد.
 
بالا