• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

برای مشاعره + فقط با <<<< ع >>>>

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
باز گردد یا بماند چیست فرمان شما


عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

حالیا قلقله در گنبد افلاک اندازعقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما


عهدو پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم


عدو با جان حافظ آن نکردی
که تیر چشم آن ابرو کمان کرد


عشق بازی کاربازی نیست ای دل سربباز
زانکه گوی عشق را نتوان زد به چوگان هوس


عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست
تنگ چشمم گر نظر بر چشمه یکوثر کنم


عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت
نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد


عشق و شباب و رندی مجموعه ی مراد است
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زدعاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست
تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنمعزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
باز گردد یا برآید چیست فرمان شماعاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست


عجب علمیست علم هیئت عشق
که چرخ هشتمش هفتم زمین استعراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغـــــــداد و وقت تبریــز است


عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن زبر بخوانی در چارده روایت
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
عشق رازیست به اندازه ی آغوش خدا
عشق آنگونه که می دانم و می دانی نیست


:گل:
 
بالا