• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

منبعی غنی ( ! ) برای مشاعره با »» بـــ ... ««

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمن سای توام آمد به یاد...
رهی معیری
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
با جور و جفای تو نسازیم، چه سازیم؟
چون زهره و یارا نبود چاره مداراست!

"سعدی" 

Narsisa

کاربر ويژه
با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند
حافظ
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
بردرگه دوست هرکه صادق برود
تا حشر زخاطرش علایق برود
صد ساله نماز عابد صومعه دار
قربان سرنیاز عاشق برود

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
با رقیبان گفته ای خواهی فراموشم کنی
سر خوش از این گفته ام چون یادی از من کرده ای

یغمای جندقی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
بگذر از باغ جهان یک سحر ای رشک بهار
تا ز گلزار و چمن رسم خزان برخیزد
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی


بزرگی سراسر به گفتار نیست
دوصد گفته چوننیم کردار نیست

به خوان کسان برمنه نان خویش
بخور نان خود برسر خوان خیویش

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
بوی آن گمشده گل را ز چه گلبن خواهم؟
که چو باد از همه سو میدوم و گمراهم
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

یا رضای دوست باید یا رضای خویشتن

:گل:


 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
بد خواه کسان هیچ به مقصد نرسد
یک بد نکند تا به خودش صد نرسد
من نیک تو خواهم و خواهی بد من
تو نیک ببینی و به من بد نرسد

:گل:


 
بالا